Obszary wiejskie mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy i są głównymi elementami bliźniaczych przemian ekologicznych i cyfrowych. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał w ramach tych przemian, obszary wiejskie muszą przezwyciężyć szereg wyzwań, które omówiono w komunikacie. W komunikacie przedstawiono również wiele nowych możliwości, które mieszkańcy, przedsiębiorstwa i społeczności wiejskie mogą wykorzystać, i już wykorzystują. Możliwości te mogą się rozwijać w sprzyjających warunkach, które z kolei mogą być wspierane przez inwestycje w ramach różnych funduszy UE. Komunikatowi towarzyszy zatem plan działania, w którym nakreślono główne instrumenty inwestowania na obszarach wiejskich oraz przedstawiono działania wykorzystujące wszystkie polityki UE.

Ponadto komunikat Komisji wprowadza nową kluczową inicjatywę - pakt na rzecz obszarów wiejskich, którego celem jest "zmobilizowanie władz publicznych i zainteresowanych stron do działania w odpowiedzi na potrzeby i aspiracje mieszkańców obszarów wiejskich". Aspiracje te zostały opisane za pomocą dziesięciu wspólnych celów, które powstały w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji partycypacyjnych i procesów angażowania zainteresowanych stron. Pomimo różnorodności obszarów wiejskich, z przyjemnością dowiedzieliśmy się, jak szeroko zainteresowane strony z całej Europy je popierają.

Poprzez niniejszy list chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych interesariuszy publicznych i prywatnych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym do zaangażowania i zobowiązania się do realizacji wspólnych celów wyrażonych w Długoterminowej Wizji dla Obszarów Wiejskich oraz do udziału we wdrażaniu i rozwoju Paktu dla Obszarów Wiejskich.

W czerwcu 2022 roku Komisja zorganizuje konferencję na wysokim szczeblu, aby zatwierdzić pakt na rzecz obszarów wiejskich. Na konferencji tej zamierzamy zgromadzić przedstawicieli innych instytucji UE, a także władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Powitamy również kluczowe organizacje zrzeszające zainteresowane strony oraz przedstawicieli wszystkich organizacji pragnących odegrać rolę w realizacji wspólnych celów tej wizji. Zaprosimy prelegentów do przedstawienia przykładów, wyników badań naukowych lub najlepszych praktyk, które mogą zainspirować do działania na rzecz silniejszych, połączonych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r. Podczas konferencji zostaną również omówione i zaplanowane przyszłe kroki oraz organizacja Paktu dla Obszarów Wiejskich.

Oczekujemy na dialog międzyinstytucjonalny oraz różne wydarzenia i działania związane z tworzeniem sieci kontaktów zaplanowane na 2022 r., które posuną naprzód wizję obszarów wiejskich i przyczynią się do realizacji paktu na rzecz obszarów wiejskich. Konkretne zaangażowanie różnych instytucji, podmiotów publicznych i prywatnych oraz zainteresowanych stron będzie kluczowym wkładem w ten proces - jego rozwój można śledzić na stronie internetowej poświęconej wizji obszarów wiejskich2 .

Mamy nadzieję, że Pakt zapewni wspólne ramy dla zaangażowania i współpracy oraz przyczyni się do zwiększenia spójności pomiędzy politykami na wszystkich szczeblach, aby osiągnąć cele długoterminowej wizji i odpowiedzieć na wspólne aspiracje społeczności wiejskich.

 

Dubravka ŠUICA

Janusz WOJCIECHOWSKI

Elisa FERREIRA

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.