Rozporządzenie w większości przypadków zawiera wyższe kary za stwierdzone naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych niż rozporządzenie dotychczas obowiązujące. Zawiera także nowe pozycje – np. karę za brak zamieszczenia w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informacji o powodzie braku podziału zamówienia na części  (naruszenie art. 96 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 36aa Pzp).

Najczęstsze naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych skutkujące zmniejszeniem kwoty pomocy: 

l.p.

Przykładowe naruszenie

Naruszony artykuł ustawy

Pozycja tabeli kar i procentowe zmniejszenie

1.

Brak informacji w SIWZ, jakie dokumenty zamiast odpowiedników dokumentów wystawianych przez polskie instytucje – np. zaświadczenia z US, ZUS lub KRUS, informacji z KRK wymagane są od podmiotów zagranicznych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

art. 36 ust. 6

poz. 10 - brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert lub brak dodatkowych informacji.

10% lub 25%

2.

Brak informacji w ogłoszeniu, jakie dokumenty zamiast odpowiedników dokumentów wystawianych przez polskie instytucje – np. zaświadczenia z US, ZUS lub KRUS, informacji z KRK wymagane są od podmiotów zagranicznych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

art. 41 ust. 7a

poz. 10 - brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert lub brak dodatkowych informacji.

10% lub 25%

3.

Jako jeden z warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymagał wykazania, że wykonawca wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie boiska ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem. Przedmiotem zamówienia było natomiast boisko z nawierzchnią poliuretanową, wykonane metodą natryskową  - czyli zupełnie inną niż wynikającą z przedstawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Art. 22 ust. 1a

poz. 11 – określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu.

10% lub 25%

4.

Wskazanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% (przy braku w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz przy braku wykazania w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia).

art. 91 ust. 2a

poz. 12 - niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert.

10% lub 25%

5.

Żądanie od wykonawców dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia  tj. wydruku z CEiDG lub KRS lub/i zaświadczenia z US, ZUS lub KRUS bez wskazania podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 w SIWZ i ogłoszeniu.

art. 25 ust. 1

poz. 17 - nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców

5%

6.

Żądanie dokumentu zbędnego, nadmiernego w postaci oświadczenia wykonawcy o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Oświadczenie dotyczące powyższego nie zostało wymienione w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówieniai w związku z powyższym Zamawiający nie mógł wymagać takiego dokumentu.

art. 25 ust. 1

poz. 17 - nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców

5%

7.

Niezamieszczenie SWIZ na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

art. 42 ust. 1

poz. 16 - niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SIWZ.

5%, 10% lub 25%

8.

Wskazanie w załącznikach do SIWZ - przedmiarze pomocniczym, opisie technicznym – nazw własnych produktów / wskazanie na konkretnego producenta – bez podania parametrów równoważności.

art. 29 ust. 3

poz. 19 - dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia.

10% lub 25%

9.

Wybór oferty podlegającej odrzuceniu – wadium dla wybranej oferty wpłynęło po upływie terminu składania ofert.

art. 89 ust. 7b

poz. 26 - naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

25%

10.

Zamawiający wymagał, aby wykonawca do realizacji zamówienia skierował osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Z przedstawionego wykazu osób nie wynikało, że wskazania osoba posiada wymagane uprawnienia. Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy nie wzywając go uprzednio do wyjaśnień w kwestii osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Art. 26 ust. 3

poz. 26 - naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty.

25%

11.

Zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego – bez wysłania informacji do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

art. 92 ust. 1 pkt 1

poz. 30 - brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5%

12.

Zawarcie aneksu do umowy, bez wystąpienia przesłanek do jego zawarcia: np. powołanie się  na klęskę żywiołową z przypadku wystąpienia nadmiernych opadów deszczu, powołanie się na zapisy umowy, które są zbyt ogólne.

art. 144

poz. 31 - niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy.

25% wartości pierwotnej umowy oraz, w przypadku zwiększenia wartości pierwotnej umowy, 100% wartości tego zwiększenia.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.