Termin realizacji zadań: Zadanie powinno być realizowane w 2021 r.  do 15 listopada 2021 r.

Rodzaj zadania: Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz ich otoczenia.

Maksymalna kwota dotacji przyznana jednorazowo jednostce OSP nie może przekroczyć 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Łącznie na realizację powyższego zadania przeznacza się kwotę w wysokości 370 000 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 r.

Składając ofertę należy pamiętać o poniższych kwestiach:

 1. Należy przewidzieć działania dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej (zgodnie z art.15 zzx ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
 2. Oferent ubiegający się o dotację winien wykazać się posiadaniem bazy lokalowej w budynkach należących do OSP lub użyczonych (w przypadku użyczenia należy wykazać umowę użyczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na okres min. 5 lat licząc od końca 2021 roku tj. (po zakończeniu realizacji zadania) lub zgoda na dysponowanie nieruchomością przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji zadania tj. do końca 2026 r.
 3. Realizatorów projektów zobowiązuje się do zapewnienia co najmniej 20 % (w odniesieniu do kwoty dotacji) wkładu własnego osobowego, który wymaga wyceny.
 4. W tym roku, składając ofertę w naborze na Granty Strażackie, można uwzględnić również otoczenie siedzib OSP przy realizacji zadania.
 5. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załączonym do ogłoszenia o naborze (załącznik nr 2), która będzie obejmować przyjęcie zgodności kosztu finansowego ujętego w kosztorysie, gdy nie nastąpiła jego zmiana o więcej niż 10%.
 6. Dokumentacja projektowa wnioskodawcy powinna uwzględniać wykonanie tablicy/ oznaczenia informującego o źródle finansowania przeprowadzonego remontu: WZ.  Projekt graficzny tablicy informacyjnej udostępnia Samorząd Województwa.
 7.  Wyłączenia z naboru:
  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2021 w ramach zadania publicznego „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP” ogłasza dwa nabory:
  a. Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania: Aktywizacja  lokalnej społeczności na rzecz działalności OSP, w tym działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i możliwość zakupu środków ochrony indywidualnej dla strażaków ochotników.
  b. Otwarty nabór ofert na  Granty Strażackie - Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz ich otoczenia.
  Oferent może złożyć ofertę tylko w jednym z dwóch naborów w ramach realizacji zadania publicznego  z zakresu „Animatora życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”.
  W przypadku złożenia przez ten sam podmiot oferty w obu naborach, rozpatrzona zostanie tylko jedna oferta,  zaś o rozpatrzeniu decydować będzie kolejność ich złożenia w generatorze Witkac.pl.

Uprzejmie przypominamy, że składanie ofert w Urzędzie Marszałkowskim WZ odbywa się za pomocą elektronicznego generatora Witkac.pl

Więcej informacji na stronie:

http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/nabor-ofert-na-granty-strazackie-w-roku-2021

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.