Nowości w programie transgranicznym Południowy Bałtyk 2014-2020

Drukuj
czwartek, 25 czerwiec 2015 Kategoria: Aktualności

 

Dla nowego okresu wsparcia 2014-2020 będzie do rozdysponowania 83.100.000,00 EURO na pięć priorytetów:

·        Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

·        Ochrona środowiska i promocja efektywności zasobów

·        Promocja zrównoważonego transportu i eliminowanie wąskich gardeł w głównej sieci transportu

·        Promocja zatrudnienia i wsparcie mobilności na rynku pracy

·        Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i efektywności w administracji publicznej.

W ciągu najbliższych siedmiu lat program będzie dążył do wspierania niebieskiego i zielonego potencjału wzrostu w ramach współpracy transgranicznej instytucji z regionów Południowego Bałtyku.

„Zielony wzrost” jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony. Oznacza on stymulowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że dobra naturalne będą mogły dostarczać zasobów i usług środowiskowych, od których zależy dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

„Niebieski wzrost” jest częścią strategii Europa 2020 i odnosi się do kwestii potencjału gospodarczego oceanów, mórz i obszarów przybrzeżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, w harmonii ze środowiskiem morskim i poprzez współpracę pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi, w tym MŚP .

Przewiduje się, że najbliższy ogłoszony nabór nastąpi jesienią  2015 roku, jednak konsultacje  i spotkania dla beneficjentów już rozpoczęły się wiosną . Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ściśle współpracuje przy tworzeniu przyszłego programu w grupach roboczych i Wspólnym Komitecie Programującym, a także prowadzi Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu.

Bezpośrednimi  beneficjentami projektu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, instytuty naukowe oraz instytucje szkoleniowo-doradcze. Swoje aplikacje do programu składać mogą także izby handlowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe oraz placówki użyteczności publicznej, instytucje kultury.

Program, choć w latach 2007-2013 był pilotażowy pozwolił na zainicjowanie nowej współpracy transgranicznej i przełamał świadomość beneficjentów, że warto czerpać nowe doświadczenia od innych partnerów projektowych, by wzmocnić swoją gospodarkę.

W programie obowiązuje język angielski.

 

Tagged Under