Ogólnopolskie Sympozjum Lokalnych Grup Działania we Wdzydzach Kiszewskich

Drukuj
środa, 24 czerwiec 2015 Kategoria: Aktualności

Katarzyna Węgierska oraz Justyna Mariańska – LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Program spotkania nie tylko inspirował, ale i rozwiewał wszelkie wątpliwości dotyczące nowych strategii. 

Celem sympozjum była wymiana doświadczeń między Lokalnymi Grupami Działania z Polski zapoznanie polskich LGD z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania.

Pierwszy dzień konferencji składał się z dwugodzinnej sesji obejmującej poniższe zagadnienia:

O „Produktach regionalnych i tradycyjnych w krótkich łańcuchach żywności” mówiła Zofia Winawer z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Wskazała m.in. na konieczność wprowadzenia przepisów dotyczących wytwarzania w gospodarstwach na bazie własnego surowca produktów niezwierzęcych i możliwości ich sprzedaży bezpośredniej, a także ustalenia procedur kontroli żywności produkowanej na małą skalę. 

Kolejna prezentacja dotyczyła tzw. gospodarstw opiekuńczych jako innowacja społeczna 

i szansa na uruchamianie nowej formy działalności gospodarczej na wsi - o tym czym są i jak funkcjonują opowiedział nam Pan Ryszard Kamiński, Zastępca Dyrektora KPODR w Minikowie.

Gospodarstwa opiekuńcze to gospodarstwa rolne, które oferują opiekę dla dzieci i ludzi
z problemami, w tym integracyjnymi, wychowawczymi oraz upośledzeniami. Ich oferta może być skierowana także do seniorów, którzy szukają dla siebie sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu, czy to przez kilka dni, czy też kilka godzin dziennie. Od wielu lat system takich gospodarstw rozwija się w Europie, a szczególnie w Holandii.

Działania dotyczące wprowadzenia takiej formy przedsiębiorczości na wsi zostały włączone przez ODR Minikowo do większego projektu „Nowy zawód - nowa szansa”. Dzięki temu na terenie Powiatu Tucholskiego (w Nadolniku u Państwa Galikowskich oraz w Wymysłowie u Joanny Kłodzińskiej) odbyły się warsztaty mające przybliżyć rolnikom sposób funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych.

Pan Krzysztof Margol Prezes Nidzickiej Fundacji „Nida” zaprezentował projekty służące włączeniu społecznemu i ekonomii (garncarska wioska, tworzenie firm wśród zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczenia funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz stypendialnych).

O swoich doświadczeniach z mikrograntami w budowaniu kapitału  społecznego na obszarach wiejskich opowiedziała Prezeska Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica Pani Mirosława Tomasik.

17 czerwca przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z reprezentantami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili bieżące informacje na temat LEADER’a 2014-2020, w tym „Wsparcia przygotowawczego, tj.: harmonogram uruchamiania działania, w tym poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; kluczowe elementy wniosku o wsparcie przygotowawcze i załączników; dokumenty potwierdzające obszar LSR na etapie wniosku o wsparcie przygotowawcze; zasady udzielania i rozliczania wsparcia przygotowawczego w formie ryczałtu.

Po sesji wspólnej odbywały się zajęcia w 3 tzw. grupach roboczych, które zastanawiały się nad usprawnieniem wdrażania LEADER oraz nad rolą LGD w osiąganiu szerszych celów na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybactwa (dwufunduszowe i monofunduszowe strategie).

Pani Katarzyna Jórga zachęcała do zastanowienia się nad sposobem skutecznej współpracy między LGD a Instytucją Zarządzającą oraz Instytucjami Pośredniczącymi na poziomie krajowym 

i regionalnym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

W podsumowaniu dyskusji, Urszula Budzich-Tabor podkreśliła, że po dziesięciu latach od pierwszych działań przygotowawczych na rzecz podejścia Leader w Polsce, środowisko zaangażowane w Leadera jest nadal aktywne, pełne optymizmu (mimo wielu napotykanych trudności) i gotowe do podejmowania nowych wyzwań, takich jak RLKS. Wskazała na coraz lepszą współpracę i otwartą wymianę poglądów między różnymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie podejścia Leader (w tym zwłaszcza Lokalnymi Grupami Działania, Instytucją Zarządzającą i Agencją Płatniczą). Podkreśliła konieczność pogłębionej analizy wartości dodanej podejścia Leader oraz doskonalenia sposobów jej pomiaru. To pozwoliłoby skuteczniej przekonywać o tym, że metodę tę warto nadal stosować, także w innych funduszach UE. Pomocne może być w tym pokazywanie konkretnych efektów, dobrych praktyk na poziomie lokalnym, jak również troska o Forum Lokalnych Grup Działania; stosowanie zasad i „ducha” Leadera w praktyce oraz lepsze wykorzystanie sieci współpracy. Warto także już teraz zadbać o to, aby w przyszłym okresie szczegółowe zapisy dotyczące systemu wdrażania nie stanowiły przeszkody w osiągnięciu wartości dodanej podejścia Leader.

Na zakończenie przedstawiciele organizatorów oraz moderatorzy wyrazili podziękowania wszystkim osobom i podmiotom, którzy przyczynili się do sukcesu spotkania.

Poniżej do pobrania znajduje się Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR 24.06.2015.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR 24.06.2015.pdf)Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR 24.06.2015[ ]1405 kB
Tagged Under