Podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach operacji z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW

Drukuj
wtorek, 19 marzec 2019 Kategoria: Aktualności

W ramach podpisanych umów Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” przyznało Grantobiorcom grant na realizację operacji pt. Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej. Celem operacji jest utworzenie i wyposażenie CPL na potrzeby świadczenia usług w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i doskonalenie nabytej wiedzy oraz na rzecz wsparcia transferu wiedzy, kompetencjii umiejętności mieszkańców poszczególnych gmin poprzez działania inicjujące innowacyjność  i kreatywność, angażujące grupy defaworyzowane.

Co do zasady CPL mają zajmować się rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, promocją produktów lokalnych, ale także bezpłatnym świadczeniem usług doradczych przy udziale środowisk naukowych  i biznesowych. LGD zaś zorganizuje szkolenia z zakresu zasad współpracy pomiędzy partnerami, podczas, których omówione zostaną zadania związane z realizacją i promocją LSR.

Utworzone CPLe będą poniekąd terenowymi oddziałami LGD, poprzez które w sposób innowacyjny wspierany będzie kapitał ludzki. Wszystkie przedsięwzięcia są dedykowane zwłaszcza osobom z grup defaworyzowanych, czyli osobom młodym do 25 roku życia, które nie kontynuują nauki na poziomie wyższym oraz osobom po 50 r.ż.

Wartością dodaną będzie nawiązanie współpracy pomiędzy 13 odrębnymi, do tej pory jednostkami, integracja społeczności lokalnej oraz pobudzenie kreatywnych rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Wkrótce zostaną podpisane umowy z pozostałą 4 grantobiorców.

Tagged Under