Cele

Celem Federacji jest:

1. Budowanie trwałej platformy integracji i współpracy w środowisku Lokalnych Grup Działania i Rybackich Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego;
2. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami mającymi wpływ na sytuację stowarzyszeń związanych z LGD i RLGD na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
3. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybackich gmin wchodzących w skład wszystkich Lokalnych Grup Działania i Rybackich Grupa działania zrzeszonych w Federacji zwanych dalej “obszarem federacji”, a w szczególności:

 • pomoc w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju opracowanych przez Stowarzyszenia będące członkami Federacji;
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Federacji;
 • aktywizowanie i integracja mieszkańców obszaru Federacji;
 • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości życia, wyłączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją mieszkańców obszaru Federacji;
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze Federacji;
4. ochrona wspólnych interesów członków Federacji;                                         ,
5. tworzenie warunków współpracy Stowarzyszeń i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszaru Federacji.
6. Ponadto Federacja została powołana w celach:
 • stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;
 • wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia;
 • wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację gmin obszaru Federacji;
 • skupiania wokół idei Federacji osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich;
 • wspomagania inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami;
 • wspierania działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury
  fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
 • utworzenie trwałej płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Drukuj