Konferencja w Łukęcinie. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027.

W dniach 9-10 listopada 2021 r. w nadmorskim Łukęcinie odbyła się Konferencja nt. ,, Podsumowanie dotychczasowego stanu wdrażania PROW 2014-2020, omówienie działań w ramach okresu przejściowego 2021-2023 oraz plany na nowy okres programowania do 2027 roku”

Wydarzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Kustosz oraz Dyrektor Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego – Artur Przybylski, po czym zaprosili do aktywnego uczestnictwa w debatach.

Harmonogram 2 dniowej konferencji obejmował m.in.:

- Bieżące wykorzystanie środków w ramach poddziałania 19.2 (Biuro projektów PROW);

- Omówienie zasad przeprowadzania i oceny zamówień publicznych, najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność;

- Terytorializacja polityki rozwoju w województwie zachodniopomorskim (Wydział Zarządzania Strategicznego);

- Założenia Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 (Wydział Zarządzania Strategicznego);

- Zadania Instytucji Pośredniczącej w okresie 2014-2020 oraz przestawienie dobrych praktyk w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (Wojewódzki Urząd Pracy);

- Omówienie planów dotyczących przyszłej perspektywy finansowej oraz okresu przejściowego (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);

- Założenia dotyczące przejścia RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

- Stan wdrażania Priorytetu IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze;

- RLKS na przykładzie Programu Społecznik i innych programów aktywności społecznej oraz doświadczenia organu nadzoru we współpracy z lokalnymi grupami po zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

-Rewitalizacja i ekonomia społeczna oraz działania na rzecz spójności i kapitału społecznego Województwa Zachodniopomorskiego

- Możliwość współpracy w obszarze turystyki w nowym okresie programowania (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej);

- Możliwość współpracy w obszarze turystyki w nowym okresie programowania;

- Działalność i plany Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego;

- RLKS widziana okiem Lokalnych Grup Działania (LGD);

- Aktywizacja i aktywność Zarządów LGD;

- Pojawiające się problemy pracowników biur LGD;

- Przedstawienie dobrych praktyk realizowanych przez LGD-y.

Podczas konferencji padło wiele pytań, dzięki czemu wywiązały się ciekawe dyskusje między uczestnikami oraz padło wiele propozycji na działanie w nowej perspektywie 2021-2027.