Posiedzenie Zarządu Nr XI/2017 z dnia 05 października 2017 r.

Drukuj
piątek, 20 październik 2017 Kategoria: Posiedzenia Zarządu Odsłony: 1866

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza":

Posiedzenie Nr XI/2017 z dnia 05 października 2017 r.

  1. W dniu 05 października 2017 r. w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, w którym wzięło udział pięciu członków Zarządu.
    W posiedzeniu uczestniczył także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiesław Sienkiewicz. oraz Leopold Ochalik – pracownik Biura LGD, który protokołował posiedzenie.
  1. Posiedzenie otworzył Wiceprezes Zarządu, Ireneusz Kostka, który po przywitaniu przybyłych na posiedzenie członków Zarządu, stwierdził że jest quorum (na 9 członków Zarządu obecnych było 5).
  2. Wiceprezes przedstawił porządek obrad, do którego Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag. W związku z tym przystąpiono do jego realizacji:

1) omówiono stan realizacji projektów współpracy:

a) projekt międzynarodowy Młodzieżowa Akademia Komunikacji – zakończono II etap tego projektu, który polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu konferencji w dniu 29 września 2017 r. w Międzyrzeczu,

b) projekt międzynarodowy Litewski „Jie skrenda” – podsumowano wyjazd na Litwę. Projekt będzie realizowany przez trzy LGD-y, w tym Lider Pojezierza i dwa LGD z Litwy. Opracowano już wspólne przedsięwzięcia oraz projekt budżetu. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: utworzenie i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury przy pomniku Lotników Litewskich w Pszczelniku i na terenie VVG Kowno; organizacja warsztatów filmowych dla młodzieży o tematyce lotniczej w Polsce i na Litwie oraz warsztaty rzeźbiarzy w Polsce i na Litwie, którzy zagospodarowaliby przestrzeń w powstałej infrastrukturze przy pomniku w Pszczelniku oraz na obszarze rejonu Kowna;

2) omówienie naboru wniosków na projekty grantowe:

a) w ramach naboru projektów grantowych pn. „Pomostem do wodniackiej pasji” zostało złożonych 7 wniosków, co realizuje zawarte w LSR wskaźniki,

b) nabór na projekty grantowe pn. „Centra Przedsiębiorczości Lokalnej” należy unieważnić ponieważ wpłynęło tylko 11 wniosków, gdy ilość, jaka powinna wpłynąć na ogłoszony nabór to minimum 13 wniosków co najmniej po jednym
z każdej Gmin członkowskich;

3) Wiceprezes Ireneusz Kostka poinformował, że w dniach 9-10 października 2017 r. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” organizuje szkolenie pn.:” Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz
z załącznikami”;

4) Pani Ewa Stolarska, pracownik Biura LGD, poinformowała, że jak co roku, tak i w tym, odbędzie się w dniu 07 października 2017 r. kolejna, bo już VII Biesiada pn. „Sąsiadki zza miedzy”, na którą zaprasza wszystkich chętnych. Udział weźmie ok. 250 kobiet z terenu LGD;

5) Wiceprezes przedstawił w ogólnym zarysie realizację projektu „Interreg 5a” z zakresu „Samowystarczalności energetycznej regionu na polsko-niemieckim – pograniczu SEP” realizowanego przez ZUT przy współpracy z LGD. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Numer projektu: FMP-0084-17;

6) Wiceprezes omówił wniosek, jaki został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z programu 6.5. Projekt pn. „Pojezierze w pracy” – realizacja 2018-2019. W wyniku tego programu ma powstać 30 nowych miejsc pracy.

  1. Sprawy różne:

1) podjęto następujące uchwały:

a) w sprawie odstąpienia od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantu pn. „Centra Przedsiębiorczości Lokalnej” – przyjęto jednomyślnie;

b) w sprawie złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnych do Zarządu Województwa pn. „Działania aktywizujące” i „Kampania – wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – przyjęto jednomyślnie,

c) w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Pana Jacka Matyjasika z Pyrzyc (prowadzi działalność gospodarcza na terenie Gminy Lipiany) – przyjęto jednomyślnie

2) sprawy bieżące:

a) Wiceprezes poinformował o spotkaniu, jakie miało miejsce w dniu 07 września 2017 r., z udziałem Wicemarszałka Pana Jarosława Rzepy, które było poświęcone omówieniu naborów przeprowadzonych przez RLGD. Marszałek zasugerował, aby RLGD (w tym 3 LGD wielofunduszowe) rozważyły przesunięcie niektórych środków w „dół” tj. w naszym przypadku z 2022 r. na 2018 r. 1 600 000 zł,

b) w dniach 6 – 7 września w Moryniu odbyło się szkolenie pn.: „Giełda Procedur Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego”. Podczas szkolenia przedstawiciele trzech Lokalnych Grup Działania (w tym nasza LGD) zaprezentowali swoje doświadczenia z realizacji procedur: grantowych, dotyczących podejmowania działalności gospodarczej oraz operacji własnych,

c) w dniu 18 sierpnia 2017 r., w ramach zadania publicznego, zorganizowaliśmy w Myśliborzu imprezę kulturalno-rozrywkową pn. „SUN FESTIVAL MYŚLIBÓRZ 2017”. W imprezie uczestniczyło ok. 600 osób. Po imprezie złożyliśmy Burmistrzowi Myśliborza pisemne sprawozdanie, które pismem z dnia 28 września 2017 r. Burmistrz zatwierdził. Impreza była dofinansowana także z programu „Społecznik” w ramach projektu: „Integracja młodzieży poprzez muzykę – muzyka która łączy”. Umowa została rozliczona i stosowne sprawozdanie zostało wysłane do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Partnerami w powyższych przedsięwzięciach byli: Radio Plus Lipiany, Urząd Gminy w Myśliborzu i Myśliborski Ośrodek Kultury,

d) w dniu 3 października 2017 r. w szkoleniu zorganizowanym przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczył Leopold Ochalik, który przedstawił informację w tym zakresie,

e) Wiceprezes poinformował, że przebywająca na urlopie wychowawczym, Marta Wojciechowska, złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. W związku z tym umowa została rozwiązana z dniem 28 września 2017 r.

Na zakończenie posiedzenia Wiceprezes podniósł temat przesunięcia środków z EMFR z roku 2022, w kwocie 1 600 000 zł, na rok 2018. Jest to prośba rybaków, którzy chcieliby rozwijać swoje gospodarstwa rybackie (innowacyjne źródła dochodu) oraz poprawić infrastrukturę rzek i jezior (ochrona środowiska). Jest to bardzo ważny problem, ponieważ rybacy, których na naszym terenie jest (łącznie z pracownikami) ok. 130, coraz częściej odchodzą od zawodu, więc każda kwota może wspomóc podupadające gospodarstwa rybackie. Zarząd zaakceptował tę propozycję.

Posiedzenie Zarządu zakończono o godz. 18.15

Tagged Under