Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XXIV Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 26 czerwca 2017 r. w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszcznie,  przy ul. Sportowej 1,  o godz. 12.00.

W przypadku braku quorum zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 19 ust. 6 następne Walne Zebranie zostanie zwołane na godz. 12.15.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały nr XXIV/01/2017 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały nr XXIV/02/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 6. Podjęcie uchwały nr XXIV/03/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 7. Podjęcie uchwały nr XXIV/04/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały nr XXIV/05/2017 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały nr XXIV/06/2017 w sprawie odwołania członka Rady LGD
 10. Podjęcie uchwały nr XXIV/07/2017 w sprawie powołania członka Rady LGD
 11. Sprawy różne
 12. Informacja dotycząca aneksu do umowy ramowej.
 13. Zmiany w harmonogramie naborów.
 14. Informacja w sprawie niezależności energetycznej miejscowości.
 15. Zamknięcie obrad

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Adam Andriaszkiewicz

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.