Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XXIV Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 26 czerwca 2017 r. w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszcznie,  przy ul. Sportowej 1,  o godz. 12.00.

W przypadku braku quorum zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 19 ust. 6 następne Walne Zebranie zostanie zwołane na godz. 12.15.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały nr XXIV/01/2017 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały nr XXIV/02/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 6. Podjęcie uchwały nr XXIV/03/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 7. Podjęcie uchwały nr XXIV/04/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały nr XXIV/05/2017 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały nr XXIV/06/2017 w sprawie odwołania członka Rady LGD
 10. Podjęcie uchwały nr XXIV/07/2017 w sprawie powołania członka Rady LGD
 11. Sprawy różne
 12. Informacja dotycząca aneksu do umowy ramowej.
 13. Zmiany w harmonogramie naborów.
 14. Informacja w sprawie niezależności energetycznej miejscowości.
 15. Zamknięcie obrad

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Adam Andriaszkiewicz

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.