Zaproszenie na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na podstawie Statutu Stowarzyszenia § 22 ust. 5 pkt. 5 zaprasza na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 13.00  w Myśliborzu, przy ulicy  Klasztornej 3  (drugi termin o godz. 13.15).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

1) Nr XXIII/01/2017 w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego;
2) Nr XXIII/02/2017 w sprawie odwołania niektórych członków Rady;
3) Nr XXIII/03/2017 w sprawie powołania nowych członków Rady;
4) Nr XXIII/04/2017 w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w zakresie projektów grantowych i operacji własnych.

6. Informacja na temat wdrażania LSR na lata 2014-2020 – podsumowanie naborów wniosków:

1) 5.1 Działanie I.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej;
2) 5.2 Działanie V Wzmocnienie kapitału społecznego – Zrównoważony rozwój oparty na budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności;

7. Harmonogram naborów w roku 2017:

1) Działanie VII – 2 konkursy w ramach: projektów grantowych dla NGO – Pomostem do wodniackiej pasji i Centra Przedsiębiorczości Lokalnej;
2) Działanie VI.1 i VI.2 – 3 konkursy dla grupy docelowej - mieszkańcy, turyści nt.:

a) Przedsięwzięcie: 2.1.1 – Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej, dla wskaźnika produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 16. Kwota: 3 100 000.00 zł,
b) Przedsięwzięcie: 2.2.2 – Wydarzenia historyczne jako łącznik tożsamości mieszkańców obszaru, dla wskaźnika produktu: Liczba operacji realizujących wydarzenia historyczne. – 10. Kwota: 700 000,00 zł,
c) Przedsięwzięcie 3.1.1 – Poprawa infrastruktury dziedzictwa lokalnego, dla wskaźnika produktu: Liczba wyremontowanych obiektów infrastruktury dziedzictwa lokalnego – 4. Kwota 200 000,00 zł

3) Przedsięwzięcie III. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – Podejmowanie działalności gospodarczej (tzw. Premie) na kwotę   420 000,00 zł;
4) Przedsięwzięcie I.1  Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej na kwotę  2 000 000,00 zł,
5) Program PO Rybactwo i Morze:  nabory są uzależnione od publikacji rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

8. Projekty współpracy PROW i PO „Rybactwo i Morze” .

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie Zebrania.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie w celu uregulowania kwestii formalnych. Osoby chcące uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, za pośrednictwem pełnomocników, prosimy o złożenie stosownych dokumentów w Biurze LGD lub przy rejestracji uczestników, przed wejściem na salę.

Wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zebrania Członków dostępne są do wglądu, od dnia 11 stycznia 2017 r., w Biurze LGD w Barlinku, ul. Sądowa 8, od poniedziałku do piątku,  w godz. od 7.00 do 17.00 w poniedziałek,  wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30 i w piątek od 7.00 do 13.00.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.