XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  "Lider Pojezierza”, z dnia 14 grudnia 2015 r.

W dniu 14. grudnia 2015 r. w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach odbyło się XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwane dalej „Zebraniem”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Adam Andriaszkiewicz, otworzył Zebranie o godz. 13.00. Na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum i ogłosił Zebranie niezdolnym do podejmowania prawomocnych uchwał. W związku z tym zamknął Zebranie i wyznaczył drugi termin Zebrania w dniu 14. grudnia 2015 r., na godzinę 13.30.

Otwarcie Zebrania w II terminie o godz. 13.30:

Prezes Stowarzyszenia, Adam Andriaszkiewicz, przywitał zebranych i oficjalnie otworzył Zebranie.

Ad. 2 Wybór prezydium zebrania

Prezes Stowarzyszenia ogłosił wybory do Prezydium Zebrania. Na członków Prezydium Zebrania zaproponowano następujące osoby: 

 • Przewodniczący Zebrania – Adam Andriaszkiewicz;
 • Wiceprzewodniczący Zebrania – Wojciech Czepułkowski;
 • Sekretarz Zebrania – Magdalena Baczyńska-Warżała.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji. Żaden z członków obecnych na Zebraniu nie wniósł uwag i zastrzeżeń do proponowanego składu Prezydium Zebrania. Zebranie wybrało jednogłośnie zaproponowane osoby do pełnienia określonych funkcji Prezydium Zebrania.

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Zebrania, Adam Andriaszkiewicz, podziękował za wybór. Następnie przedstawił zebranym porządek obrad, który został przesłany członkom  Stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na  Zebranie i zaproponował autopoprawkę do przesłanego porządku obrad. Poprosił Zebranie o uzupełnienie porządku obrad o trzy punkty wprowadzające projekty uchwał w sprawie regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Regulaminy te są następstwem dokonanych na poprzednim Zebraniu zmian do Statutu Stowarzyszenia. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Ireneusz Kostka, poprosił o wprowadzenie autopoprawki do punktu nr 4 porządku obrad, który po zmianie otrzymuje brzmienie: Podjęcie uchwały nr XXI/01/2015 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz procedur oceny.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad wraz zaproponowanymi zmianami, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, zastępca, sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały nr XXI/01/2015 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru i procedur oceny.
 5. Podjęcie uchwały nr XXI/02/2015 w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
 6. Podjęcie uchwały nr XXI/03/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 7. Podjęcie uchwały nr XXI/04/2015 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 8. Podjęcie uchwały nr XXI/05/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 9. Podjęcie uchwały nr XXI/06/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 10. Podjęcie uchwały nr XXI/07/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zebrania ponownie poprosił o podliczenie obecnych oraz podpisów na liście obecności. Po podsumowaniu stwierdził, że obecnych na Zebraniu jest  58 członków Stowarzyszenia. 

Ad. 4 Podjęcie uchwały nr XXI/01/2015 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru i procedur oceny. 

Przewodniczący Zebrania oddał głos Wiceprezesowi Ireneuszowi Kostce, który przedstawił cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz kolejno wszystkie rozdziały LSR na lata 2014-2020. Ponadto, omówił Lokalne Kryteria Wyboru wraz z procedurami oceny operacji. Po analizie dokumentów Wójt Nowogródka Pomorskiego, Tomasz Pietruszka, zaproponował aby w Karcie oceny projektów dla kryteriów:

 1. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR - rozwijanie działalności gospodarczej, w rozbiciu na dwa programy wsparcia,

1.1.  z PROW

1.2.  z PO RiM

 1. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR- podejmowanie działalności gospodarczej – rolnicy(osoby na niepełnym KRUS-ie, wsparcie z PROW na lata 2014-2020,
 2. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR - podejmowanie działalności gospodarczej - osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie były wpisane do CEiIoDG,
 3. Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu w kierunku działalności nierybackiej - wsparcie z PORiM,

w pkt. 1, dotyczącym przyznawania punktacji za doświadczenie w realizacji projektów, obniżono skalę punktową z 10 do maksymalnie 5 pkt. Aby zachować dotychczasową skalę punktową w całym dokumencie, powstałą różnicę przeniesiono do kryterium związanego z innowacyjnością i do liczby osób zatrudnionych w ramach projektu. Proponowane zmiany poddano pod głosowanie. Członkowie przyjęli zaproponowane zmiany większością głosów: 21 głosów za przyjęciem wniosku 18 przeciw 19 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr XXI/01/2015 została poddana pod głosowanie i została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5 Podjęcie uchwały nr XXI/02/2015 w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W celu zachowania transparentności Wójt Boleszkowic, Jan Krzywicki, zawnioskował o przesyłanie drogą elektroniczną do wszystkich członków Stowarzyszenia wszelkich proponowanych przez Zarząd zmian w LSR na lata 2014-2020.  

Proponowany wniosek poddano pod głosowanie. Członkowie jednogłośnie przyjęli zaproponowany wniosek.

Uchwała nr XXI/02/2015 została poddana pod głosowanie i została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 Podjęcie uchwały nr XXI/03/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Ireneusz Kostka przedstawił poszczególne punkty Regulaminu Rady Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia nie wnieśli żadnych uwag do omawianego dokumentu.

Uchwała nr XXI/03/2015 została poddana pod głosowanie i została przyjęta przy jednym głosie przeciwko przyjęciu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały nr XXI/04/2015 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiesław Sienkiewicz, zaproponował aby obecni na sali kandydaci do Rady Stowarzyszenia zaprezentowali swoje kandydatury.

Przewodniczący Zebrania wyczytywał kolejno kandydatów na Radnych LGD. Każdy z obecnych kandydatów przedstawił swoje doświadczenie w poprzednim okresie wdrażania LSR oraz obecnie pełnione funkcje zawodowe i społeczne.

Przewodniczący Zebrania przedstawił zasady wyboru kandydatów, zgodnie z nowym Statutem Stowarzyszenia, które wynikają z parytetów płci, wieku i sektorowości. Przedstawił limity dla poszczególnych sektorów (sektor publiczny mniej iż 30% składu Rady, sektor rybacki co najmniej 30% składu Rady, co najmniej 1 osoba poniżej 35 roku życia, 1 kobieta i 1 przedsiębiorca).

Przewodniczący Zebrania zapytał, czy są jeszcze inni kandydaci z obecnych na sali członków Stowarzyszenia, do Rady LGD. Nie zgłoszona innych kandydatów.

Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych członków Stowarzyszenia o formę głosowania. Czy głosowanie ma odbyć się na poszczególne kandydatury i czy należy utajnić procedurę wyboru. Członkowie obecni na Zebraniu jednomyślnie wybrali procedurę wyboru członków Rady
w głosowaniu jawnym, na listę kandydatów zaproponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.  

Uchwała nr XXI/04/2015 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 8 Podjęcie uchwały nr XXI/05/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodniczący Zebrania o przedstawienie Regulaminu WZC poprosił wiceprezesa Zarządu, Ireneusza Kostkę, który omówił Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków. Zmiana Regulaminu wynika, że zmian dokonanych w Statucie Stowarzyszenia. Z braku pytań do Regulaminu Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz załączonym regulaminem Walnego Zebrania Członków. 

Uchwała nr XXI/05/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 9 Podjęcie uchwały nr XXI/06/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodniczący Zebrania o przedstawienie Regulaminu Zarządu poprosił wiceprezesa Zarządu, Ireneusza Kostkę, który omówił Regulamin Zarządu. Jak stwierdził, zmiana zapisów w Regulaminie wynika ze zmian dokonanych w Statucie Stowarzyszenia. Z braku pytań do Regulaminu Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz załączonym Regulaminem Zarządu.

Uchwała nr XXI/06/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 10 Podjęcie uchwały nr XXI/07/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodniczący Zebrania o przedstawienie regulaminu Komisji Rewizyjnej poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiesława Sienkiewicza, który omówił tekst Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz proponowane zmiany. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że zmiana zapisów w Regulaminie wynika ze zmian dokonanych w Statucie Stowarzyszenia. Z braku pytań do regulaminu Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz załączonym regulaminem Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XXI/07/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 11 Sprawy różne.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia przestawił proces budowy LSR. Przedstawił prace Zespołu ds. budowy LSR oraz grupy problemowe i tematyczne (powołane przez zespól ds. budowy LSR)
w następujących tematach i problemach:

 • grupa ds. wyodrębnienia grup defaworyzowanych;
 • grupa ds. przygotowania spotkań z mieszkańcami – program partycypacyjny (13 spotkania z mieszkańcami obszaru LGD);
 • grupa ds. opracowania planu komunikacji w LSR;
 • grupa ds. projektów grantowych;
 • grupa ds. PO Rybactwo i Morze;
 • Grupa robocza do przeprowadzania badań ankietowych, wywiadu bezpośredniego.

Wszystkim uczestnikom budowy LSR na lata 2014-2020 podziękowano za wspólną pracę.

Ad. 12 Zamknięcie obrad.

Wobec braku pytań, uwag i wniosków ze strony obecnych na Zebraniu, Przewodniczący Zebrania, Adam Andriaszkiewicz, zamknął obrady XXI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.