5 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji opisanych we wnioskach o powierzenie grantu w ramach Naboru Nr 1/2017/G z zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

W ww. naborze złożono 7 wniosków. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę Rady LGD i zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków finansowych wskazanym w ogłoszeniu.

Poniżej zamieszczamy listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) oraz listę operacji wybranych do dofinansowania.

Operacje niewybrane do dofinansowania - 0.

Operacje wybrane do dofinansowania zostaną wsparte przez LGD  po podpisaniu umowy z wnioskodawcą pod warunkiem, że LGD uzyska pomoc na realizację projektu grantowego. Środki finansowe zostaną wówczas przekazane zgodnie z postanowieniami umów o powierzenie grantu, w wysokości i terminach niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań w ramach projektu grantowego.

11 października 2017 r. do wszystkich wnioskodawców wysłano pisma o wyniku oceny operacji opisanej w złożonym przez Nich do LGD „Lider Pojezierza” wniosku o powierzenie grantu.

Informujemy, że istnieje możliwość odwołania od decyzji Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w przypadku:

  • negatywnej oceny zgodności z LSR;
  • nieuzyskania minimalnej ilości punktów lub,
  • przekroczenia dostępnego limitu środków.

Odwołanie jest wnoszone do Zarządu i rozpatrywane przez Radę.

Procedura odwoławcza w załączeniu

Załączamy także pełny protokół z posiedzenia Rady LGD.  

Cała dokumentacja wraz z wnioskami zostanie przekazana do Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem dalszej weryfikacji.

Dziękujemy Państwu za udział w przedmiotowym naborze i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych i dofinansowanych operacji.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.