Nabór nr 1/2018/G

Drukuj
piątek, 13 lipiec 2018 Wiktor Różański Kategoria: Nabór nr 1/2018/G Odsłony: 2020

Ogłoszenie naboru nr 1/2018/G na projekt grantowy pn. „Wzmocnienie komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami obszaru”.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków
01.08.2018 r. do 20.08.2018 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w piątki do 12:00.

Miejsce składania wniosków
Biuro LGD, Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek

Tryb składania wniosków

 1. Wnioski o powierzenie grantu należy składać bezpośrednio w Biurze LGD, tj. w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony wyłącznie na formularzach dostępnych na stronie liderpojezierza.pl, należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:
 1. Nazwa Grantobiorcy,
 2. Tytuł projektu,
 3. Numer naboru.
 4. Wniosek powinien być wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.
 5. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.

Zakres tematyczny projektu grantowego 
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki
Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności
Cel szczegółowy III.2: Prowadzenie animacji na rzecz budowy więzi społecznych
Przedsięwzięcie III.2.1: Wzmocnienie komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami obszaru

Wskaźniki produktu:
1. Liczba wydarzeń/imprez - 4

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia
Limit środków w ramach naboru: 140 000,00 zł

Planowane do realizacji, w ramach projektu grantowego, zadania:
W ramach projektu grantowego planowane są działania ukierunkowane na wzmocnienie komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami obszaru. Wskaźniki produktu mówią o liczbie wydarzeń. Takich wydarzeń ma być 4. Każde z wydarzeń powinno realizować kilka operacji tak zwanych „Działań aktywizujących”. Nabór na działania aktywizujące został ogłoszony w II półroczu 2017 roku przez LGD jako forma konsultacji społecznych. Zostały wybrane przez zarząd przykładowe 40 operacji.  Zadaniem grantobiorców jest realizacja min. 50% wybranych zadań aktywizujących.

Miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców
Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl 

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziom dofinansowania)
Maksymalna kwota pomocy na jeden grant: 35 000,00 zł
Minimalna kwota pomocy na jeden grant: 5 000,00 zł        
Intensywność pomocy: do 95% kosztów kwalifikowalnych

Premia wypłacana jest w dwóch transzach, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy LGD a Grantobiorcą, na podstawie tabeli kosztów załączonej do wniosku:

Grantobiorcy

 1. Osoba prawna, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 2. Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.
 3. Organizacjom pozarządowym, fundacjom lub stowarzyszeniom prowadzącym działalność gospodarczą pomocy nie przyznaje się. Jedyny wyjątek od tej reguły zapisany jest w § 29 ust. 4 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…) (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.) wskazujący, że pomoc jest wypłacana nawet gdy Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielony grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla danego przedsięwzięcia (załącznik nr 5 do ogłoszenia).
 2. LGD może odstąpić od konkursu na wybór wniosku o powierzenie grantu jeżeli operacje w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji, np. do Biura LGD nie wpłynie 30 wniosków o przyznanie pomocy.

Informacja o załącznikach

 1. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 2. Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów, o których mowa w Karcie opisu operacji dla projektów grantowych.

Miejsce udostępniania LSR i wzorów dokumentów aplikacyjnych

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 2. Formularz wniosku o powierzenie grantu.
 3. Formularz umowy o powierzenie grantu.
 4. Formularz wniosku o rozliczenie grantu.
 5. Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu.

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa Grantobiorcom w zakresie naboru wniosków
Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników Biura LGD w zakresie przygotowywania wniosku, przygotowania dokumentów i załączników, osobiście w siedzibie Biura LGD (Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 03 60).

Poniedziałek- czwartek- 08.00- 15.00, piątek 8:00- 12:00 i po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Biura LGD.

Biuro LGD umożliwia korzystanie z bezpłatnego doradztwa Grantobiorcom, zainteresowanym składaniem wniosków do 20 sierpnia 2018 r. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnich trzech dniach naboru (od 16 do 20 sierpnia 2018 r.).

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej § 31 ust. 12 Regulaminu Rady: „12. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych, decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych w Lokalnych Kryteriach Wyboru w ramach oceny za innowacyjność operacji. W przypadku, gdy nadal ocenione operacje uzyskały jednakową ilość punktów, o kolejności na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze.”

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Karta weryfikacji wstępnej wniosku (zał. nr 6b do Regulaminu Rady)
 2. Karta oceny zgodności operacji z LSR (zał. nr 6 do regulaminu Rady)
 3. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
 4. Karta opisu operacji dla projektów grantowych (zał. nr 11b do Regulaminu Rady)
 5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Dokumenty do wypełnienia przez Grantobiorców:

 1. Wniosek o powierzenie grantu (Excel)
 2. Wniosek o powierzenie grantu (PDF)
 3. Karta opisu operacji dla projektów grantowych
 4. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji

Załączniki dodatkowe do ogłoszenia:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
 2. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza
 3. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych
 4. Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa o przyznanie pomocy
 2. Wniosek o rozliczenie grantu
 3. Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu
 4. Formularz protestu

WAŻNE INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

Załączniki:
Pobierz plik (1-2018-G-WKS.zip)Klauzule RODO - WKS[Plik .ZIP]87 kB
Pobierz plik (1. Formularz wniosku o powierzenie grantu nabór 1_2018_G.excel.xlsx)Formularz wniosku o powierzenie grantu[Plik .XLSX (MS Excel)]79 kB
Pobierz plik (Potwierdzenie niekomeryjnego charakteru operacji.xlsx)Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji[Plik .XLSX (MS Excel)]29 kB
Pobierz plik (załącznik nr 10c - Karta oceny wg LKW-zagosp.przestrzeni społecznej.doc)Karta oceny operacji według LKW[Plik .DOC (MS Word)]74 kB
Pobierz plik (załącznik nr 11a - Karta opisu operacji-granty-CPL i Zagosp.Przest.Publ..doc)Karta opisu operacji[Plik .DOC (MS Word)]78 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Umowa o powierzenie grantu.docx)Umowa o przyznanie grantu[Plik .DOCX (MS Word)]45 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu.xlsx)Wniosek o rozliczenie grantu[Plik .XLSX (MS Excel)]40 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 5 do ogłoszenia - Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki 2018 r -Wzmocnienie komunikacji pomiedzy LGD a mieszkancami obszaru.doc)Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki[Plik .DOC (MS Word)]33 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę grantu.docx)Sprawozdanie z realizacji grantu[Plik .DOCX (MS Word)]20 kB
Pobierz plik (załącznik nr 9 do umowy ramowej _ kryteria wyboru pg.doc)Kryteria wyboru operacji[Plik. DOC (MS Word)]717 kB
Tagged Under