Ogłoszenie naboru nr 1/2019/G na projekt grantowy pn. „Zagospodarowanie przestrzeni społecznej”.

Drukuj
środa, 23 październik 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Nabór 1/2019/G Odsłony: 2664

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków Od  18 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w piątki do 12:00.

Miejsce składania wniosków Biuro LGD, Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek

Tryb składania wniosków

 1. Wniosek o powierzenie grantu należy składać bezpośrednio w Biurze LGD, tj. w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony wyłącznie na formularzach dostępnych na stronie pl, należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

Płyta powinna być trwale opisana wg poniższego wzoru:

 1. Nazwa Grantobiorcy,
 2. Tytuł projektu,
 3. Numer naboru.
 4. Wniosek powinien być wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.
 5. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.

Zakres tematyczny projektu grantowego  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki

Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności
Cel szczegółowy III.1: Wykreowanie i utworzenie przyjaznych przestrzeni społecznych
Przedsięwzięcie III.1.2: Wspieranie inicjatyw tworzących innowacyjne rozwiązania zagospodarowania przestrzeni społecznych

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie, budowę oraz modernizację infrastruktury mającej na celu szerzenie lokalnej kultury, turystyki,  rekreacji i dziedzictwa lokalnego - 19

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia: Limit środków w ramach naboru: 190 000,00 zł

Planowane do realizacji, w ramach projektu grantowego, zadania: W ramach projektu grantowego powstaną ciekawe formy zagospodarowania przestrzeni społecznych. Działania w tym zakresie polegają na utworzeniu miejsc spotkań mieszkańców, którzy mają swoją pasję i hobby tworząc swoją przestrzeń społeczną razem z przyjaciółmi, innymi mieszkańcami w miejscowościach gdzie nie ma świetlicy wiejskiej, punktów aktywizacji poprzez ich doposażenia w środki służące integracji lokalnego społeczeństwa wynikających z pomysłu wspólnych działań opracowanych przed złożeniem wniosku w ramach konkursu. Operacja zakłada również budowę oraz modernizacje takich miejsc, które spowodują, że część mieszkańców nieaktywnych, przyłączy się do przestrzeni społecznych tej grupy korzystającej z pomocy opisanej operacji. Projekt skierowany jest do mieszkańców danej miejscowości w tym osób z grup defaworyzowanych +25 i 50+.

 

Miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców: Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl 

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziom dofinansowania)

Maksymalna kwota pomocy na jeden grant: 10 000,00 zł

Minimalna kwota pomocy na jeden grant: 5 000,00 zł        

Intensywność pomocy: do 95% kosztów kwalifikowalnych

Premia wypłacana jest w dwóch transzach, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy LGD a Grantobiorcą, na podstawie tabeli kosztów załączonej do wniosku:

Grantobiorcy

 1. Osoba prawna, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 2. Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.
 3. Organizacjom pozarządowym, fundacjom lub stowarzyszeniom prowadzącym działalność gospodarczą pomocy nie przyznaje się. Jedyny wyjątek od tej reguły zapisany jest w § 29 ust. 4 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…) (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.) wskazujący, że pomoc jest wypłacana nawet gdy Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielony grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla przedsięwzięcia (załącznik nr 5).
 2. LGD może odstąpić od konkursu na wybór wniosku o powierzenie grantu jeżeli operacje w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji, np. do Biura LGD nie wpłynie 19 wniosków o przyznanie pomocy.

Informacja o załącznikach

 1. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 2. Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów, o których mowa w Karcie opisu operacji dla projektów grantowych.
 3. Prosimy wnioskodawców o opisanie uzasadnienia do kryteriów, których nie uwzględniono w karcie opisu operacji we wniosku w punkcie XI - Szczegółowy opis operacji. Dotyczy kryteriów: nr 7 Ilość partnerów biorących udział w projekcie prosimy załączyć - listy intencyjne lub umowy partnerskie oraz nr 9 Ilość osób biorących udział w projekcie - prosimy zadeklarować ilość osób. Przy kontroli będą sprawdzane listy obecności oraz zdjęcia. 

Miejsce udostępniania LSR i wzorów dokumentów aplikacyjnych

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 2. Formularz wniosku o powierzenie grantu.
 3. Formularz umowy o powierzenie grantu.
 4. Formularz wniosku o rozliczenie grantu.
 5. Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu.

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa Grantobiorcom w zakresie naboru wniosków
Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników Biura LGD w zakresie przygotowywania wniosku, przygotowania dokumentów i załączników, osobiście w siedzibie Biura LGD (Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 03 60).

Poniedziałek- czwartek- 08.00- 15.00, piątek 8:00- 12:00 i po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Biura LGD.

Biuro LGD umożliwia korzystanie z bezpłatnego doradztwa Grantobiorcom, zainteresowanym składaniem wniosków do 2 grudnia 2019 r. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnich trzech dniach naboru (od 28 do 29 listopada 2019 r. i 2 grudnia 2019 r.).

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej § 31 ust. 12 Regulaminu Rady: „12. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych, decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych w Lokalnych Kryteriach Wyboru w ramach oceny za innowacyjność operacji. W przypadku, gdy nadal ocenione operacje uzyskały jednakową ilość punktów, o kolejności na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze.”

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Karta weryfikacji wstępnej wniosku (zał. nr 5b do Regulaminu Rady)
 2. Karta oceny zgodności operacji z LSR (zał. nr 5 do regulaminu Rady)
 3. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (Załącznik nr 9 do umowy ramowej)
 4. Karta opisu operacji dla projektów grantowych (zał. nr 11a do Regulaminu Rady)
 5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Dokumenty do wypełnienia przez Grantobiorców:

 1. Wniosek o powierzenie grantu (Excel)
 2. Wniosek o powierzenie grantu (PDF)
 3. Karta opisu operacji dla projektów grantowych (Załącznik 11a do Regulaminu Rady)
 4. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 5. Klauzule RODO

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa o powierzenie grantu
 2. Wniosek o rozliczenie grantu
 3. Sprawozdanie z realizacji grantu
 4. Formularz protestu

WAŻNE INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w załączniku:

Załączniki:
Pobierz plik (1. Formularz wniosku o powierzenie grantu.excel (1).pdf)1 Formularz wniosku o powierzenie grantu[ ]549 kB
Pobierz plik (1. Formularz wniosku o powierzenie grantu.excel (1).xlsx)1 Formularz wniosku o powierzenie grantu[XLS]77 kB
Pobierz plik (Formularz protestu.doc)Formularz protestu[ ]42 kB
Pobierz plik (Karta oceny operacji według lokalnych kryterió wyboru.doc)Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru[ ]622 kB
Pobierz plik (Karta oceny zgodności operacji z LSR.doc)Karta oceny zgodności operacji z LSR[ ]123 kB
Pobierz plik (Karta opisu operacji-granty- Zagosp.Przest.Publ..doc)Karta opisu operacji-granty- Zagosp.Przest.Publ.[ ]78 kB
Pobierz plik (Karta weryfikacji wstępnej wniosku zał. nr 5b do Regulaminu Rady.pdf)Karta weryfikacji wstępnej wniosku zał. nr 5b do Regulaminu Rady[ ]348 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie naboru nr 1.docx)Ogłoszenie naboru[ ]24 kB
Pobierz plik (Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki 2018 r - zagospodarowanie przestrzeni społecznych.doc)Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki 2018 r - zagospodarowanie przestrzeni [ ]33 kB
Pobierz plik (Potwierdzenie niekomeryjnego charakteru operacji.xlsx)Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji[ ]29 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę grantu.docx)Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę grantu[ ]20 kB
Pobierz plik (Umowa o powierzenie grantu.docx)Umowa o powierzenie grantu[ ]45 kB
Pobierz plik (Wniosek o rozliczenie grantu.xlsx)Wniosek o rozliczenie grantu[ ]40 kB
Pobierz plik (załącznik nr 9 do umowy ramowej _ kryteria wyboru pg (1).doc)załącznik nr 9 do umowy ramowej _ kryteria wyboru pg (1)[ ]720 kB
Tagged Under