Informacje

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” informuje, że w dniu 21.12.2020 r. na stronach www.liderpojezierza.pl i www.spolecznarewitalizacja.pl została zamieszczona Lista rankingowa wniosków dotycząca realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW  w związku z realizacją projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18, KONKURS nr 1/REWB/SLP/2020 dotyczy obszaru działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” (Lider projektu/Partner nr 1), czyli Gminy: Choszczno, Pełczyce, Recz, Trzcińsko-Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce.

Odsłony: 2686

W dniach 7, 8, 9 czerwca 2019r. odbyło się szkolenie wyjazdowe dla 48 liderów grup inicjatywnych z 8 gmin (Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany, Pyrzyce, Przelewice, Pełczyce, Choszczno, Recz) w Namyślinie w pensjonacie „Nowy Młyn” dotyczące Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Odsłony: 2882

W ramach projektu 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" od 18.02.2019 r. ruszył cykl spotkań animacyjnych na terenie gmin: Boleszkowice, Trzcinsko-Zdrój, Lipiany, Pełczyce, Recz.

Odsłony: 3489

Mając na uwadze zaininicjowanie projektu partnerskiego na podstawie wspólnych działań Lidera i Partnera Samorządowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Ustawa wdrożeniowa)  ustanowiono partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, przedstawionego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej zgodnie z następującym harmonogramem: w dniu 04.02.2019 r.  - Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany,  05.02.2019 r. – Przelewice, 06.02.2019 r. - gminy Pełczyce, Choszczno i Recz.

Odsłony: 2345


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.