W słoneczną sobotę 18.01.2020 r. mieszkańcy Pomienia (gmina Recz) spotkali się na boisku sportowym, gdzie o godzinie 12:00 rozpoczęło się wydarzenie animacyjne związane z zakończeniem przedsięwzięcia „Altana wolnostojąca - miejsce rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Pomienia”.

W uroczystości udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz członkowie Zarządu, Burmistrz Gminy Recz, pracownicy urzędu, radni gminy, Sołtys wsi Pomień, członkowie rady sołeckiej, lider i członkowie grupy inicjatywnej, wolontariusze i mieszkańcy wsi. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał lider grupy wraz z Prezesem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, który również podziękował za wielkie zaangażowanie uczestnikom Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Na zakończenie wydarzenia mieszkańcy wsi spędzili wspólne chwile przy ognisku, poczęstunku, gdzie wspominali koleje swoich działań przy realizacji przedsięwzięcia i snuli dalsze plany na przyszłość, które uatrakcyjniłyby tereny rewitalizacji gminy.       

GALERIA:          

Projekt 7.1  „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.