W związku z realizacją projektu pn.: „Pojezierze w pracy" nr umowy na realizację projektu RPZP.06.05.00-32-K103/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert w ramach zadania: Wsparcie zdobywania doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców poprzez realizację staży.

usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) zgodnie z ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860) dla stażystów

Załączniki:
Pobierz plik (1.Zaproszenie-do-skladania-ofert-bhp.pdf)Zaproszenie do składania ofert[Plik .PDF]746 kB
Pobierz plik (2.Zalacznik-nr-1-oferta-cenowa-bhp.doc)Oferta cenowa[Plik .DOC (MS Word)]173 kB
Pobierz plik (3.Zalacznik-nr-2-Wykaz.doc)Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia[Plik .DOC (MS Word)]107 kB
Pobierz plik (4.Zalacznik-nr-3-Wzor-umowy.doc)Wzór umowy[Plik .DOC (MS Word)]144 kB
Pobierz plik (ośw. o speł.  warunków.doc)Oświadczenie o spełnieniu warunków[ ]106 kB
Pobierz plik (oświadczene o braku powiązan.doc)Oświadczenie o braku powiązań [ ]93 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.