Usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje dla uczestników projektu – OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Drukuj
poniedziałek, 14 maj 2018 Wiktor Różański Kategoria: Archiwalne zapytania ofertowe Odsłony: 785

W związku z realizacją projektu pn.: „Pojezierze w pracy" nr umowy na realizację projektu RPZP.06.05.00-32-K103/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert w ramach zadania: Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji; realizacja szkoleń zawodowych:

usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje dla uczestników projektu – OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Załączniki:
Pobierz plik (1.Zaproszenie-do-skladania-ofert-opiekun.pdf)Zaproszenie do składania ofert[Plik .PDF]709 kB
Pobierz plik (2.Zalacznik-nr-2-oferta-cenowa-opiekun-jo.doc)Oferta cenowa[Plik .DOC (MS Word)]174 kB
Pobierz plik (3.Zalacznik-nr-3-Wykaz.doc)Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia[Plik .DOC (MS Word)]107 kB
Pobierz plik (4.Zalacznik-nr-4-Wzor-umowy.doc)Wzór umowy[Plik .DOC (MS Word)]345 kB
Dostęp do URL (http://www.liderpojezierza.pl/attachments/article/868/o%C5%9Bw.%20o%20spe%C5%82.%20%20warunk%C3%B3w.doc)Oświadczenie o spełnieniu warunków[ ]106 kB
Dostęp do URL (http://www.liderpojezierza.pl/attachments/article/868/o%C5%9Bwiadczene%20o%20braku%20powi%C4%85zan.doc)Oświadczenie o braku powiązań [ ]93 kB
Tagged Under