W związku z realizacją projektu pn.: „Pojezierze w pracy" nr umowy na realizację projektu RPZP.06.05.00-32-K103/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert w ramach zadania: Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji; realizacja szkoleń zawodowych:

  • usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje dla uczestników projektu – kurs operatora koparko-ładowarki
Załączniki:
Pobierz plik (1. Zaproszenie do składania ofert-koparko ładowarka.doc)Zaproszenie do składania ofert[Plik .DOC (MS Word)]223 kB
Pobierz plik (2. Załacznik nr 2 - oferta cenowa koparko ładowarka.doc)Oferta cenowa[Plik .DOC (MS Word)]174 kB
Pobierz plik (3. Załącznik nr 3 - Wykaz.doc)Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia[Plik .DOC (MS Word)]107 kB
Pobierz plik (3. Załącznik nr 4- Wzór umowy.doc)Wzór umowy[Plik .DOC (MS Word)]361 kB
Dostęp do URL (http://www.liderpojezierza.pl/attachments/article/868/o%C5%9Bw.%20o%20spe%C5%82.%20%20warunk%C3%B3w.doc)Oświadczenie o spełnieniu warunków[ ]106 kB
Dostęp do URL (http://www.liderpojezierza.pl/attachments/article/868/o%C5%9Bwiadczene%20o%20braku%20powi%C4%85zan.doc)Oświadczenie o braku powiązań [ ]93 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf)Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji[Plik .PDF]475 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.