INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Drukuj
czwartek, 01 luty 2018 Wiktor Różański Kategoria: Nabór nr 5/2018/OW Odsłony: 2650

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zachowanie bioróżnorodności w nowoczesnej hodowli ryb oraz wzmocnienie działań wspomagających sprzedaż bezpośrednią produktów rybactwa

Data zamieszczenia informacji: 01 lutego 2018 r.

1. Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4. zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 poz. 1435).

Zgodność z celami LSR:

Cel ogólny I: Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania

Cel szczegółowy 1.2: Wsparcie przedsiębiorczości i dywersyfikacji dochodów mieszkańców na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.2.3: Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu w gospodarstwach rybackich

Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń

Wskaźnik rezultatu w 2.1: Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

2. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł

3. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Pobierz kryteria poniżej...

4. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 01 lutego 2018 r. do 02 marca 2018 r.

Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym przez LGD, osobiście w biurze LGD, tj.:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek
w godzinach:

poniedziałek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 12:00

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia: tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dotyczącą identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach operacji objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

Załączniki:
Pobierz plik (01.Załącznik do informacji o planowanej do realizaji OW-warsztaty bioróżnorodności.doc)Załącznik do Informacji o planowanej do realizacji OW[Plik .DOC (MS Word)]512 kB
Pobierz plik (1.Formularz zamiaru realizacji  operacji wlasnej.xls)Formularz zamiaru realizacji operacji własnej[Plik .XLS (MS Excel)]35 kB
Pobierz plik (2.Karta opisu operacji wlasnej.doc)Karta opisu operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]78 kB
Pobierz plik (3.Karta oceny operacji wlasnej.doc)Karta oceny operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]67 kB
Pobierz plik (4.Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji wlasnych.docx)Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]24 kB
Pobierz plik (5.Procedury oceny i wyboru operacji wlasnych.docx)Procedury oceny i wyboru operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]20 kB
Tagged Under