INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zachowanie bioróżnorodności w nowoczesnej hodowli ryb oraz wzmocnienie działań wspomagających sprzedaż bezpośrednią produktów rybactwa

Data zamieszczenia informacji: 01 lutego 2018 r.

1. Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4. zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 poz. 1435).

Zgodność z celami LSR:

Cel ogólny I: Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania

Cel szczegółowy 1.2: Wsparcie przedsiębiorczości i dywersyfikacji dochodów mieszkańców na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.2.3: Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu w gospodarstwach rybackich

Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń

Wskaźnik rezultatu w 2.1: Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

2. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł

3. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Pobierz kryteria poniżej...

4. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 01 lutego 2018 r. do 02 marca 2018 r.

Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym przez LGD, osobiście w biurze LGD, tj.:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek
w godzinach:

poniedziałek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 12:00

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia: tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dotyczącą identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach operacji objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

  • Dokument tożsamości (kopia) lub zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem zamiaru realizacji operacji – oryginał

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

  • Aktualny albo pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem zamiaru realizacji operacji lub aktualne dane wnioskodawcy wydrukowane ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz ze statutem (kopia)
  • Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia
  • Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
  • Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający (-e) zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia - w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega wpisowi do KRS oraz do innych rejestrów należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdolność prawną podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (np. zaświadczenie albo oświadczenie, że ma zdolność prawną wraz ze wskazaniem, która ustawa jest podstawą powołania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i prowadzenia przez niego działalności). Dokument powinien zawierać m.in. określenie zakresu prowadzonej przez podmiot działalności.

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

  • Umowa spółki cywilnej – kopia
  • Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta) – oryginał lub kopia
Załączniki:
Pobierz plik (01.Załącznik do informacji o planowanej do realizaji OW-warsztaty bioróżnorodności.doc)Załącznik do Informacji o planowanej do realizacji OW[Plik .DOC (MS Word)]512 kB
Pobierz plik (1.Formularz zamiaru realizacji  operacji wlasnej.xls)Formularz zamiaru realizacji operacji własnej[Plik .XLS (MS Excel)]35 kB
Pobierz plik (2.Karta opisu operacji wlasnej.doc)Karta opisu operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]78 kB
Pobierz plik (3.Karta oceny operacji wlasnej.doc)Karta oceny operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]67 kB
Pobierz plik (4.Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji wlasnych.docx)Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]24 kB
Pobierz plik (5.Procedury oceny i wyboru operacji wlasnych.docx)Procedury oceny i wyboru operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]20 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.