INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ - Trasy tematyczne na obszarze działania LGD

Drukuj
piątek, 17 listopad 2017 Wiktor Różański Kategoria: Nabór nr 4/2018/OW Odsłony: 2780

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
Trasy tematyczne na obszarze działania LGD

Data zamieszczenia informacji: 17 listopada 2017 r.

  1. Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Zgodność z celami LSR:

Cel ogólny II: Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu

Cel szczegółowy 2.1: Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie 2.1.2: Tworzenie tras tematycznych

Wskaźnik produktu: Liczba nowych tras tematycznych

Wskaźnik rezultatu w2.1: Liczba wydarzeń na nowych obiektach infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Cel szczegółowy 2.3: Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki

Przedsięwzięcie 2.3.2: Łączenie różnych inicjatyw mieszkańców oraz ich prezentacja i promocja

Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw mieszkańców w zakresie współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki

Wskaźnik rezultatu w2.3: Liczba projektów zainicjowanych przez mieszkańców na rzecz rozwoju turystyki

Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności

Cel szczegółowy 3.1: Rozwój współpracy i promocja obszaru LGD „Lider Pojezierza”

Przedsięwzięcie 3.3.1: Wzmocnienie komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami obszaru

Wskaźnik produktu: Liczba działań wzmacniających komunikację

Wskaźnik rezultatu w3.1: Wzrost rozpoznawalności i tożsamości z obszarem objętym LSR przez społeczność lokalną

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

  1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł
  2. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji (Pobierz)

  1. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 17 listopada 2017 r. do 17 grudnia 2017 r.

Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym przez LGD, osobiście w biurze LGD, tj.:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek
w godzinach:

poniedziałek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 12:00

  1. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia: tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dotyczącą identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
    (Sekcja VII. Załączniki: A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy).

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

Załączniki:
Pobierz plik (0.Informacja o planowanej do realizacji OW-trasy tematyczne-14.11.2017.pdf)Informacja o planowanej do realizacji Operacji Własnej - trasy tematyczne[Plik .PDF]516 kB
Pobierz plik (01.Zalacznik do informacji o planowanej do realizaji OW-trasy tematyczne-14.11.2017 r.doc)Załącznik do informacji o planowanej do realizacji OW - trasy tematyczne[Plik .DOC (MS Word)]499 kB
Pobierz plik (1.Formularz zamiaru realizacjio peracji wlasnej-14.11.2017 r.xls)Formularz zamiaru realizacji operacji własnej[Plik .XLS (MS Excel)]35 kB
Pobierz plik (2.Karta opisu operacji wlasnej-14.11.2017 r.doc)Karta opisu operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]78 kB
Pobierz plik (3.Karta oceny operacji wlasnej-14.11.2017 r.doc)Karta oceny operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]67 kB
Pobierz plik (4.Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji wlasnych-14.11.2017 r.docx)Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]24 kB
Pobierz plik (5.Procedury oceny i wyboru operacji wlasnych-14.11.2017 r.docx)Procedury oceny i wyboru operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]20 kB
Tagged Under