Operacja własna pn.: Święto produktu tradycyjnego i regionalnego pn. „Chlebem i piwem Zaczynaj”

Drukuj
piątek, 22 grudzień 2017 Wiktor Różański Kategoria: Nabór nr 3/2018/OW Odsłony: 1434

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ polegającej na organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu imprezy promocyjnej
pn.:  Święto produktu tradycyjnego i regionalnego pn. „Chlebem i piwem Zaczynaj”

Data zamieszczenia informacji: 22 grudnia 2017 r.

I. Zakres tematyczny operacji:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1
  2. Wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarach wiejskich objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw, § 2 ust. 1 pkt. 3a
  3. Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych § 2 ust. 1 pkt. 4
  4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego § 2 ust. 1 pkt. 5

Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Zgodność ze wskaźnikami i celami LSR:

  1. Wskaźnik produktu: liczba inicjatyw mieszkańców w zakresie współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki w ilości 1 w przedsięwzięciu 2.3.2 Łączenie różnych inicjatyw mieszkańców oraz ich prezentacja i promocja.
  2. Zainicjowanie przedsięwzięcia 1.2.1 Wzmocnienie działań wspomagających sprzedaż bezpośrednią produktów.

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia stanowią Załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

  1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł
  2. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
  3. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 22 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2017 r.

Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym przez LGD, osobiście w biurze LGD, tj.:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek w godzinach:
poniedziałek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 12:00

4. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia: tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dotyczącą identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
(Sekcja VII. Załączniki: A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy).

II. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

III. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

IV. Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

Załączniki:
Pobierz plik (01.Zalacznik-nr1-do-informacji-o-planowanej-do-realizaji-OW.doc)Załącznik nr 1 do informacji o planowanej do realizacji operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]502 kB
Pobierz plik (1.Formularz-zamiaru-realizacji-operacji-wlasnej.xls)Formularz zamiaru realizacji operacji własnej[Plik .XLS (MS Excel)]35 kB
Pobierz plik (2.Karta-opisu-operacji-wlasnej.doc)Karta opisu operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]78 kB
Pobierz plik (3.Karta-oceny-operacji-wlasnej.doc)Karta oceny operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]67 kB
Pobierz plik (4.Kryteria-wyboru-operacji-w-zakresie-operacji-wlasnych.docx)Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]24 kB
Pobierz plik (5.Procedury-oceny-i-wyboru-operacji-wlasnych.docx)Procedury oceny i wyboru operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]20 kB
Pobierz plik (Informacja-o-planowanej-do-realizacji-operacji-wlasnej.docx)Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej[Plik .DOCX (MS Word)]484 kB
Tagged Under