Informacja o planowanej do realizacji Operacji Własnej - TILiA 2018 w Gminie Recz

Drukuj
poniedziałek, 20 listopad 2017 Wiktor Różański Kategoria: Nabór nr 2/2018/OW Odsłony: 1639

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA WYDARZENIA PROMOCYJNEGO PN.: „TARGI INICJATYW LOKALNYCH I AWANGARDOWYCH” W GMINIE RECZ

Data zamieszczenia informacji: 20 LISTOPADA 2017 r.

  1. Zakres tematyczny operacji:

Zgodność z celami LSR:

Cel ogólny II: Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu.

Cel szczegółowy 2.2: Wzmocnienie działań promocyjnych w zakresie walorów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego (w tym kulinarnego)

Przedsięwzięcie 2.2.3: Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych jako cykl działań wzmacniających poczucie wspólnoty i przynależności do obszaru LGD.

Wskaźnik produktu: liczba operacji wzmacniających poczucie wspólnoty i przynależności do obszaru LGD

Wskaźnik rezultatu w2.2:

Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności

Cel szczegółowy 3.3: Rozwój współpracy i promocja obszaru LGD Lider Pojezierza

Przedsięwzięcie 3.3.1: Wzmocnienie komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami obszaru

Wskaźnik produktu: liczba działań wzmacniających komunikację

Wskaźnik rezultatu w3.3: 

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

  1. Wysokość środków na realizację operacji: 40 000,00 zł
  2. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji (Pobierz)

3. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 20.11.2017 r. do 20.12.2017 r.
Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa w formie pisemnej, osobiście w biurze LGD, tj.:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek
w godzinach:

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 7:30 – 12:30

4. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia, tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dotyczącą identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).
(Sekcja VII. Załączniki: A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy).

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o planowanej do realizacji OW tilia.pdf)Informacja o planowanej do realizacji Ooperacji Własnej - TILiA[Plik .PDF]519 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 - Formularz zamiaru realizacji operacji własnej.xls)zał. nr 1 - Formularz zamiaru realizacji operacji własnej[Plik .XLS (MS Excel)]39 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 do informacji o planowanej do realizaji OW tilia.doc)zał. nr 1 do informacji o planowanej do realizaji Operacji Własnej - TILiA[Plik .DOC (MS Word)]499 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 - Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji własnych.docx)zał. nr 2 - Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]23 kB
Pobierz plik (zał. nr 3 - Karta oceny operacji własnej.doc)zał. nr 3 - Karta oceny operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]102 kB
Pobierz plik (zał. nr 4 - Karta opisu operacji własnej.doc)zał. nr 4 - Karta opisu operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]79 kB
Tagged Under