INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Kampania – wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Drukuj
piątek, 28 lipiec 2017 Wiktor Różański Kategoria: Nabór nr 1/2018/OW Odsłony: 2220

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Kampania – wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Data zamieszczenia informacji: 28 lipca 2017 r.

  1. Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Zgodność z celami LSR:

Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności

Cel szczegółowy 3.3: Rozwój współpracy i promocja obszaru LGD „Lider Pojezierza”

Przedsięwzięcie 3.3.1: Wzmocnienie komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami obszaru

Wskaźnik produktu: liczba działań wzmacniających komunikację

Wskaźnik rezultatu w3.3: 

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

  1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł
  2. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kliknij, aby pobrać tabelę kryteriów wyboru operacji

  1. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 28 lipca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r.
Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym przez LGD, osobiście w biurze LGD, tj.:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek w godzinach:

poniedziałek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 12:00

  1. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia: tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dotyczącą identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Sekcja VII. Załączniki: A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się
    o przyznanie pomocy).

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

Załączniki:
Pobierz plik (0. Informacja-o-planowanej-do-realizacji-OW-kampania.doc)1.Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]534 kB
Pobierz plik (01.Zalacznik-do-informacji-o-planowanej-do-realizaji-OW-kampania.doc)1.Załącznik do informacji o planowanej do realizacji operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]523 kB
Pobierz plik (1.Formularz-zamiaru-realizacji-operacji-wlasnej.xls)2.Formularz zamiaru realizacji operacji własnej[Plik .XLS (MS Excel)]35 kB
Pobierz plik (2.Karta-opisu-operacji-wlasnej.doc)3.Karta opisu operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]101 kB
Pobierz plik (3.Karta-oceny-operacji-wlasnej.doc)4.Karta oceny operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]102 kB
Pobierz plik (4.Kryteria-wyboru-operacji-w-zakresie-operacji-wlasnych.docx)5.Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]48 kB
Pobierz plik (5.Procedury-oceny-i-wyboru-operacji-wlasnych.docx)6.Procedury oceny i wyboru operacji własnych[Plik .DOCX (MS Word)]20 kB
Tagged Under