INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 6/2018/OW

Drukuj
wtorek, 17 lipiec 2018 Wiktor Różański Kategoria: Nabór nr 6/2018/OW Odsłony: 2194

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADANIA PN.: „GDZIE W POLSCE KARMIĄ NAJLEPIEJ? CYKL WYJAZDÓW STUDYJNYCH W POSZUKIWANIU SMAKÓW TRADYCYJNEJ KUCHNI POLSKIEJ”

Data zamieszczenia informacji: 17 LIPCA 2018 r.

  1. Zakres tematyczny operacji:

Zgodność z celami LSR:

Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności

Cel szczegółowy 3.3: Rozwój współpracy i promocja obszaru LGD Lider Pojezierza

Przedsięwzięcie 3.3.1: Stymulowanie rozwoju lokalnego poprzez współpracę zewnętrzną

Wskaźnik produktu: Liczba konferencji/targów/prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń/imprez

Wskaźnik rezultatu w3.3:

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia (Specyfikacja) stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

Dodatkowe warunki ogłoszenia:

Zadanie zostanie zrealizowane przez organizację pozarządową działającą na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” posiadającą zasoby do realizacji przedmiotu zadania.

1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł

2. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Lp.

Kryterium lokalne -nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie

Wnioskodawca posiada doświadczenie w przedmiotowym zakresie

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta
w realizacji zadań w zakresie ogłoszonego naboru. Wnioskodawca opisuje zrealizowane projekty.

– TAK

– NIE

– 5 pkt.

– 0 pkt.

2.

Warunki formalne

Oferta spełnia dodatkowe warunki ogłoszenia:

Oceniane jest spełnienie dodatkowe warunków zawartych w ogłoszeniu.

– TAK

– NIE  

 – 10 pkt.

 – 0 pkt.

3.

Warunki specyfikacji

Oferta w pełni spełnia warunki specyfikacji:

Oceniane jest spełnienie warunków zawartych w specyfikacji stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

– TAK

– NIE

– 30 pkt
– 0 pkt.

4.

Innowacja

Wnioskodawca deklaruje innowacyjną formę realizacji operacji

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru gminy lub obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD. Przykłady: wytworzenie nowej usługi lub produktu, nadanie nowych funkcji terenom lub obiektom, które dzięki będą temu służyć rozwojowi, społecznemu bądź gospodarczemu, nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, wprowadzenie nowoczesnych  rozwiązań technicznych i technologicznych, nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju lub aktywizacji nowych, grup i środowisk lokalnych. Wnioskodawca  uzasadnia/udowodnia innowacyjny charakter operacji.

– TAK

NIE

– 1-10 pkt.

– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi uzasadnić swoją ocenę

5.

Zasięg operacji

Operacja obejmuje swym zasięgiem obszar objęty LSR w obrębie:

Oceniane jest włączenie w realizację operacji jak największej liczby przedstawicieli
z poszczególnych gmin członkowskich LGD.

– 13 gmin

– 6 gmin

– 1 gminy

– 8 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

6.

Grupy defaworyzowane

Wnioskodawca deklaruje zaangażowanie osób z grupy defaworyzowanej przy realizacji zadania (+25 lub 50+):

Na  obszarze LGD występują grupy defaworyzowane tj. wykluczone lub będące w trudnej sytuacji lub położeniu. Preferencje będą dla wnioskodawców, którzy włączą do realizacji zadania osoby do 25 roku życia lub 50+. Wnioskodawca składa oświadczenie
o zaangażowaniu takich osób.

– powyżej 10 osób

– do 10 osób

żadnych

– 5 pkt.

– 3 pkt.

0 pkt.

7.

Wkład własny

Wkład własny rzeczowy:

Oceniana jest wysokość deklarowanego wkładu własnego rzeczowego w stosunku do kwoty pomocy, o którą ubiega się wnioskodawca.

– powyżej 10%

–powyżej 5%-10%

– do 5%

– 10 pkt.

– 6 pkt.

– 0 pkt.

8.

Promocja LGD i LSR

Promocja:

- operacja promuje obszar LGD z wykorzystaniem logo Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w formie innej niż tablica informacyjna

a) trwałe oznakowanie miejscu realizacji projektu,

b) folder,

c) strona internetowa

d) audycja w lokalnej telewizji lub radio,

e) gadżety promocyjne

f) baner promocyjny

                                                                – od 2 – do 12 pkt. (za każdą formę promocji 2 pkt.)

– operacja nie promuje obszaru z wykorzystaniem logo Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w innej formie niż tablica informacyjna – 0 pkt.

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD, UE, PROW. Taka promocja przyczyni się do rozpoznawalności obszaru, Stowarzyszenia ”Lider Pojezierza”. Preferencje będą dla wnioskodawców korzystających z form promocji, które wpłyną na zwiększenie rozpoznawalności obszaru i jego działań poza obszarem objętym LSR. Wnioskodawca składa oświadczenie o zastosowanych formach promocji oraz uwzględnia działania promocyjne w budżecie.

*Kryterium nie dotyczy projektu własnego związanego z kampania promocyjną na rzecz podniesienia rozpoznawalności Stowarzyszenia Lider Pojezierza

9.

Grupy docelowe

Efekty realizacji operacji własnej pozytywnie wpłyną na więcej niż jedną grupę docelową

Oceniany jest wpływ realizacji operacji własnej na grupy docelowe z terenu objętego LSR. (np.: grupa  przedsiębiorców, rolników, III sektora, mieszkańców, rybaków, młodzieży szkolnej, nauczycieli itd., wynikające z planu komunikacji)

powyżej 3 grup

3 grupy

jedna grupa

10 pkt.

6 pkt.

0 pkt.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów :  100 pkt.

Minimalna liczba punktów: 71 pkt.

3. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 17.07.2018 r. do 17.08.2018 r.
Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa w formie pisemnej, osobiście w biurze LGD, tj.:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek
w godzinach:

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 7:30 – 12:30

4. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia, tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dotyczącą identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).(Sekcja VII. Załączniki: A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy).

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o planowanej do realizacji OW WYJAZDY.doc)Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]628 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 - Formularz zamiaru realizacji operacji własnej.xls)Formularz zamiaru realizacji operacji własnej[Plik .XLS (MS Excel)]33 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 Wytyczne_specyfikacja do operacji własnej gdzie w polsce karmią najlepiej_cykl wyjazdów.doc)Wytyczne i specyfikacja do operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]41 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 - Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji własnych.docx)Kryteria wyboru operacji[Pplik .DOCX (MS Word)]23 kB
Pobierz plik (zał. nr 3 - Karta oceny operacji własnej.doc)Karta oceny operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]102 kB
Pobierz plik (zał. nr 4 - Karta opisu operacji własnej.doc)Karta opisu operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]79 kB
Pobierz plik (zał. nr 5 RODO_klauzule_19.2.doc)Klauzula RODO 19.2[Plik .DOC (MS Word)]138 kB
Pobierz plik (zał. nr 5a RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2.docx)Klauzula RODO do karty wkładu rzeczowego 19.2[Plik .DOCX (MS Word)]33 kB
Pobierz plik (zał. nr 5b RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2.docx)Klauzula RODO do listy obecności 19.2[Plik .DOCX (MS Word)]35 kB
Tagged Under