KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADANIA PN.: „GDZIE W POLSCE KARMIĄ NAJLEPIEJ? CYKL WYJAZDÓW STUDYJNYCH W POSZUKIWANIU SMAKÓW TRADYCYJNEJ KUCHNI POLSKIEJ”

Data zamieszczenia informacji: 17 LIPCA 2018 r.

 1. Zakres tematyczny operacji:
 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1

Zgodność z celami LSR:

Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności

Cel szczegółowy 3.3: Rozwój współpracy i promocja obszaru LGD Lider Pojezierza

Przedsięwzięcie 3.3.1: Stymulowanie rozwoju lokalnego poprzez współpracę zewnętrzną

Wskaźnik produktu: Liczba konferencji/targów/prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń/imprez

Wskaźnik rezultatu w3.3:

 • Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach informacyjno-konsultacyjnych i promocyjnych
 • Liczba osób wykazująca wzrost rozpoznawalności i tożsamości z obszarem objętym LSR przez społeczność lokalną
 • Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia (Specyfikacja) stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

Dodatkowe warunki ogłoszenia:

Zadanie zostanie zrealizowane przez organizację pozarządową działającą na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” posiadającą zasoby do realizacji przedmiotu zadania.

1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł

2. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Lp.

Kryterium lokalne -nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie

Wnioskodawca posiada doświadczenie w przedmiotowym zakresie

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta
w realizacji zadań w zakresie ogłoszonego naboru. Wnioskodawca opisuje zrealizowane projekty.

– TAK

– NIE

– 5 pkt.

– 0 pkt.

2.

Warunki formalne

Oferta spełnia dodatkowe warunki ogłoszenia:

Oceniane jest spełnienie dodatkowe warunków zawartych w ogłoszeniu.

– TAK

– NIE  

 – 10 pkt.

 – 0 pkt.

3.

Warunki specyfikacji

Oferta w pełni spełnia warunki specyfikacji:

Oceniane jest spełnienie warunków zawartych w specyfikacji stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

– TAK

– NIE

– 30 pkt
– 0 pkt.

4.

Innowacja

Wnioskodawca deklaruje innowacyjną formę realizacji operacji

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru gminy lub obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD. Przykłady: wytworzenie nowej usługi lub produktu, nadanie nowych funkcji terenom lub obiektom, które dzięki będą temu służyć rozwojowi, społecznemu bądź gospodarczemu, nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, wprowadzenie nowoczesnych  rozwiązań technicznych i technologicznych, nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju lub aktywizacji nowych, grup i środowisk lokalnych. Wnioskodawca  uzasadnia/udowodnia innowacyjny charakter operacji.

– TAK

NIE

– 1-10 pkt.

– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi uzasadnić swoją ocenę

5.

Zasięg operacji

Operacja obejmuje swym zasięgiem obszar objęty LSR w obrębie:

Oceniane jest włączenie w realizację operacji jak największej liczby przedstawicieli
z poszczególnych gmin członkowskich LGD.

– 13 gmin

– 6 gmin

– 1 gminy

– 8 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

6.

Grupy defaworyzowane

Wnioskodawca deklaruje zaangażowanie osób z grupy defaworyzowanej przy realizacji zadania (+25 lub 50+):

Na  obszarze LGD występują grupy defaworyzowane tj. wykluczone lub będące w trudnej sytuacji lub położeniu. Preferencje będą dla wnioskodawców, którzy włączą do realizacji zadania osoby do 25 roku życia lub 50+. Wnioskodawca składa oświadczenie
o zaangażowaniu takich osób.

– powyżej 10 osób

– do 10 osób

żadnych

– 5 pkt.

– 3 pkt.

0 pkt.

7.

Wkład własny

Wkład własny rzeczowy:

Oceniana jest wysokość deklarowanego wkładu własnego rzeczowego w stosunku do kwoty pomocy, o którą ubiega się wnioskodawca.

– powyżej 10%

–powyżej 5%-10%

– do 5%

– 10 pkt.

– 6 pkt.

– 0 pkt.

8.

Promocja LGD i LSR

Promocja:

- operacja promuje obszar LGD z wykorzystaniem logo Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w formie innej niż tablica informacyjna

a) trwałe oznakowanie miejscu realizacji projektu,

b) folder,

c) strona internetowa

d) audycja w lokalnej telewizji lub radio,

e) gadżety promocyjne

f) baner promocyjny

                                                                – od 2 – do 12 pkt. (za każdą formę promocji 2 pkt.)

– operacja nie promuje obszaru z wykorzystaniem logo Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w innej formie niż tablica informacyjna – 0 pkt.

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD, UE, PROW. Taka promocja przyczyni się do rozpoznawalności obszaru, Stowarzyszenia ”Lider Pojezierza”. Preferencje będą dla wnioskodawców korzystających z form promocji, które wpłyną na zwiększenie rozpoznawalności obszaru i jego działań poza obszarem objętym LSR. Wnioskodawca składa oświadczenie o zastosowanych formach promocji oraz uwzględnia działania promocyjne w budżecie.

*Kryterium nie dotyczy projektu własnego związanego z kampania promocyjną na rzecz podniesienia rozpoznawalności Stowarzyszenia Lider Pojezierza

9.

Grupy docelowe

Efekty realizacji operacji własnej pozytywnie wpłyną na więcej niż jedną grupę docelową

Oceniany jest wpływ realizacji operacji własnej na grupy docelowe z terenu objętego LSR. (np.: grupa  przedsiębiorców, rolników, III sektora, mieszkańców, rybaków, młodzieży szkolnej, nauczycieli itd., wynikające z planu komunikacji)

powyżej 3 grup

3 grupy

jedna grupa

10 pkt.

6 pkt.

0 pkt.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów :  100 pkt.

Minimalna liczba punktów: 71 pkt.

3. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 17.07.2018 r. do 17.08.2018 r.
Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa w formie pisemnej, osobiście w biurze LGD, tj.:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek
w godzinach:

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 7:30 – 12:30

4. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia, tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dotyczącą identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).(Sekcja VII. Załączniki: A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy).

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

 • Dokument tożsamości (kopia) lub zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem zamiaru realizacji operacji – oryginał

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 • Aktualny albo pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem zamiaru realizacji operacji lub aktualne dane wnioskodawcy wydrukowane ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz ze statutem (kopia)
 • Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia
 • Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
 • Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający (-e) zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia - w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega wpisowi do KRS oraz do innych rejestrów należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdolność prawną podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (np. zaświadczenie albo oświadczenie, że ma zdolność prawną wraz ze wskazaniem, która ustawa jest podstawą powołania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i prowadzenia przez niego działalności). Dokument powinien zawierać m.in. określenie zakresu prowadzonej przez podmiot działalności.

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

 • Umowa spółki cywilnej – kopia
 • Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta) – oryginał lub kopia
Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o planowanej do realizacji OW WYJAZDY.doc)Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]628 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 - Formularz zamiaru realizacji operacji własnej.xls)Formularz zamiaru realizacji operacji własnej[Plik .XLS (MS Excel)]33 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 Wytyczne_specyfikacja do operacji własnej gdzie w polsce karmią najlepiej_cykl wyjazdów.doc)Wytyczne i specyfikacja do operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]41 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 - Kryteria wyboru operacji w zakresie operacji własnych.docx)Kryteria wyboru operacji[Pplik .DOCX (MS Word)]23 kB
Pobierz plik (zał. nr 3 - Karta oceny operacji własnej.doc)Karta oceny operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]102 kB
Pobierz plik (zał. nr 4 - Karta opisu operacji własnej.doc)Karta opisu operacji własnej[Plik .DOC (MS Word)]79 kB
Pobierz plik (zał. nr 5 RODO_klauzule_19.2.doc)Klauzula RODO 19.2[Plik .DOC (MS Word)]138 kB
Pobierz plik (zał. nr 5a RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2.docx)Klauzula RODO do karty wkładu rzeczowego 19.2[Plik .DOCX (MS Word)]33 kB
Pobierz plik (zał. nr 5b RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2.docx)Klauzula RODO do listy obecności 19.2[Plik .DOCX (MS Word)]35 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.