Nabór próbny Nr 1/2018/ZDL

Drukuj
piątek, 06 kwiecień 2018 Wiktor Różański Kategoria: Nabór próbny Nr 1/2018/ZDL Odsłony: 2810

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach próbnego* naboru

* Ogłoszenie próbnego naboru wniosków ma charakter szkoleniowy. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie wnioskodawców do prawidłowego wypełniania formularzy wniosków i zapoznanie z procedurami obowiązującymi podczas oceny merytorycznej i formalnej dokonywanej przez Radę LGD.  Zadanie wpłynie na jakość składanych dokumentów w oficjalnych ogłoszeniach o naborach wniosków o przyznanie pomocy. Natomiast udział w próbnym naborze uprawnia wnioskodawcę do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, przyznawanych na drodze oceny przez Radę LGD podczas naboru.

Termin składania wniosków

16 kwietnia 2018 r. – 27 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
ul. Aleja 1 Maja 6
74-320 Barlinek

Od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9.00 do 14.00. Piątki 20 i 27.04 od 9.00 do 12.00. W trzech ostatnich dniach naboru nie będzie możliwości konsultowania dokumentacji aplikacyjnej.

Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r poz. 772 z późn. zm.) (rozporządzenie MRiRW) w wysokości

- do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

- do 95% kosztów kwalifikowanych - przypadku pozostałych podmiotów w tym organizacji pozarządowej z wyłączeniem podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny operacji

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Odpowiadający zakresowi określonemu w § 2 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia MRiRW. Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Lider Pojezierza” (LSR) przez:

Cel ogólny 3. Budowa otwartej i kreatywnej społeczności

Cel szczegółowy 3.1 Wykreowanie i utworzenie przyjaznych przestrzeni społecznych

Przedsięwzięcie 3.1.1 Poprawa infrastruktury dziedzictwa lokalnego

 

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku  wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami 
w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Operacja musi:

  • spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW
  • zostać uznana za zgodną z LSR; w tym zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z załącznikiem do Ogłoszenia
  • uzyskać minimum 40 punktów w ocenie  wg  Lokalnych kryteriów wyboru operacji
  • w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieścić się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych, decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych w Lokalnych Kryteriach Wyboru w ramach oceny za innowacyjność operacji. W przypadku, gdy nadal ocenione operacje uzyskały jednakową ilość punktów, o kolejności na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz na stronie internetowej LGD

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 100 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 40 punktów.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.

Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest „Karta opisu operacji” zgodnie z wzorem udostępnionym na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”: www.liderpojezierza.pl w zakładce pt. „NABORY”.

Limit dostępnych środków

508 940,00 zł

Informacje o miejscu

udostępnienia LSR, formularza

wniosku o udzielenie wsparcia,

formularza wniosku o płatność

oraz formularza umowy o

udzielenie wsparcia:

LSR,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną. Komplet dokumentów obejmuje:

  • dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz
  • dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD, opisane wg nast. wzoru:           

1.Nazwa Wnioskodawcy;
2.Tytuł projektu;
3.Numer naboru;

Wniosek i dokumenty stanowiące załączniki powinny być podpisane w odpowiednich miejscach, znajdować się w skoroszycie, starannie ułożone wg kolejności wymienionej we Wniosku o przyznanie pomocy, w części B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (prosimy nie zszywać dokumentów).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku: tel./faks 95 746 03 60 oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/1.WoPP_19.2_I_3z.pdf)Wniosek o Przyznanie Pomocy[Plik .PDF]0 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/1aWoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.pdf)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania[Plik .PDF]0 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/2.WoPP_19.2_I_3z.xlsx)Wniosek o przyznanie pomocy[Plik .XLSX (MS Excel)]0 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/2aWoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania[Plik .XLSX (MS Excel)]0 kB
Pobierz plik (3.Instr-Wypeln-WoPP-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana 01.12.2017[Plik .PDF]1368 kB
Pobierz plik (4.zalacznik-nr-6f-Karta-oceny-wg-LKW.pdf)Karta oceny według LKW[Plik .PDF]590 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/5.Karta-opisu-operacji-inne-niz-LGD.doc)Karta opisu operacji[Plik .DOC (MS Word)]0 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/779/6.Kryteria-wyboru-operacji.doc)Kryteria wyboru operacji[Plik .DOC (MS Word)]0 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/7.Protest.doc)Protest[Plik .DOC (MS Word)]0 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/8.WoP_19_2_I_W_3z.pdf)Wniosek o płatność[Plik .PDF]0 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/8a.WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn.pdf)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania[Plik .PDF]0 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/9.WoP_19_2_I_W_3z.xlsx)Wniosek o płatność[Plik .XLSX (MS Excel)]0 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/9a.WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn.xlsx)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania[Plik .XLSX (MS Excel)]0 kB
Pobierz plik (ogloszenie-ZDL-16_27.04.pdf)Ogłoszenie o naborze wniosków[Plik .PDF]459 kB
Pobierz plik (SKMBT_C22018040612011.pdf)Załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków - tabela celów[Plik .PDF]286 kB
Dostęp do URL (/lider2015/attachments/article/776/z10.Instr%20wype%C5%82n%20WoP_19_2_I_W_3z.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku o płatność[Plik .PDF]0 kB
Tagged Under