Nabór Nr 1/2018/NITRK - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Drukuj
wtorek, 27 marzec 2018 Wiktor Różański Kategoria: Nabór Nr 1/2018/NITRK Odsłony: 4206

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków

16 kwietnia 2018 r. - 14 maja 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
ul. Aleja 1 Maja 6,
74-320 Barlinek

Od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9.00 do 14.00. Piątki 20. i 27.04 oraz 04. i 11.05.2018 r. od 9.00 do 12.00. W trzech ostatnich dniach naboru (10,11 i 14.05) nie będzie możliwości konsultowania dokumentacji aplikacyjnej.

Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r poz. 772 z późn. zm.) (rozporządzenie MRiRW) w wysokości

- do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

- do 95% kosztów kwalifikowanych - w przypadku pozostałych podmiotów w tym organizacji pozarządowej z wyłączeniem podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Całkowity koszt operacji nie może przekroczyć 300 000,00 zł (dofinasowanie do 63,63% plus wkład własny).

Zakres tematyczny operacji

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Odpowiadający zakresowi określonemu w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia MRiRW. Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD Lider Pojezierza (LSR) przez:

Cel Ogólny 2. Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu

Cel szczegółowy 2.1 Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie 2.1.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku  wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami 
w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Operacja musi:

 • spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW
 • zostać uznana za zgodną z LSR; w tym zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z załącznikiem do Ogłoszenia
 • uzyskać minimum 50%  maksymalnej  liczby  punktów  w ocenie  wg  Lokalnych kryteriów wyboru operacji
 • w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieścić się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 • dla jednostek sektora finansów publicznych uwzględniać ograniczenie dotyczące kosztów całkowitych projektu, które nie mogą przekraczać 300 000,00 zł. 

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych, decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych w Lokalnych Kryteriach Wyboru w ramach oceny za innowacyjność operacji. W przypadku, gdy nadal ocenione operacje uzyskały jednakową ilość punktów, o kolejności na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia oraz na stronie internetowej LGD

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 100 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 50 punktów.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.

Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest „Karta opisu operacji” zgodnie z wzorem udostępnionym na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”: www.liderpojezierza.pl w zakładce pt. „NABORY”.

Limit dostępnych środków

3 654 424,51 zł

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza" www.liderpojezierza.pl

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną. Komplet dokumentów obejmuje:

 • dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz
 • dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD, opisane wg nast. wzoru:           
 1. Nazwa Wnioskodawcy;
 2. Tytuł projektu;
 3. Numer naboru;

Wniosek i dokumenty stanowiące załączniki powinny być podpisane w odpowiednich miejscach, znajdować się w skoroszycie, starannie ułożone wg kolejności wymienionej we Wniosku o przyznanie pomocy, w części B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (prosimy nie zszywać dokumentów).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku: tel./faks 95 746 0360 oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (1-2018-NiTRK.zip)Klauzule RODO - NiTRK[Plik .ZIP]88 kB
Pobierz plik (1.WoPP_19.2_I_3z.pdf)Wniosek o Przyznanie Pomocy[Plik .PDF]1212 kB
Pobierz plik (1aWoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.pdf)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania[Plik .PDF]805 kB
Pobierz plik (2.WoPP_19.2_I_3z.xlsx)Wniosek o przyznanie pomocy[Plik .XLSX (MS Excel)]280 kB
Pobierz plik (2aWoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania[Plik .XLSX (MS Excel)]149 kB
Pobierz plik (3.Instr Wypełn WoPP-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana 01.12.2017[Plik .PDF]1368 kB
Pobierz plik (4.Karta-oceny-wg-LKW-zagosp.turystyczne-rzek-i-jezior.doc)Karta oceny według LKW[Plik .DOC (MS Word)]73 kB
Pobierz plik (5.Karta-opisu-operacji-inne-niz-LGD.doc)Karta opisu operacji[Plik .DOC (MS Word)]110 kB
Pobierz plik (6.Kryteria-wyboru-operacji.doc)Kryteria wyboru operacji[Plik .DOC (MS Word)]130 kB
Pobierz plik (7.Protest.doc)Protest[Plik .DOC (MS Word)]42 kB
Pobierz plik (8.WoP_19_2_I_W_3z.pdf)Wniosek o płatność[Plik .PDF]783 kB
Pobierz plik (8a.WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn.pdf)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania[Plik .PDF]276 kB
Pobierz plik (9.WoP_19_2_I_W_3z.xlsx)Wniosek o płatność[Plik .XLSX (MS Excel)]152 kB
Pobierz plik (9a.WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn.xlsx)Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania[Plik .XLSX (MS Excel)]32 kB
Pobierz plik (ogloszenie-infrastruktura-IK-26.03.2018.pdf)Ogłoszenie o naborze wniosków[Plik .PDF]616 kB
Pobierz plik (z10.Instr wypełn WoP_19_2_I_W_3z.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku o płatność[Plik .PDF]1379 kB
Pobierz plik (Zalacznik-do-ogloszenia-o-naborze-NITRK.pdf)Załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków - tabela celów[Plik .PDF]592 kB
Tagged Under