NOWE WZORY WNIOSKÓW W RAMACH PRIORYTETU 4 PO RYBY 2014-2020

Drukuj
środa, 24 październik 2018 Kategoria: Formularze PO RiM Odsłony: 1582

Na stronie internetowej MGMiŻŚ pod adresem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/priorytet-4/ znajdą Państwo zaktualizowane wzory wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach Priorytetu 4 oraz instrukcje do nich. Instytucja Zarządzająca pod ww. adresem zamieściła również wzory wniosków i umowy w ramach projektów grantowych.

Zmiany w dotychczas obowiązujących wzorach oraz publikacja nowych dokumentów są konsekwencją nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1435, zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 1503).

Nowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 22 października 2018 r.

Tagged Under