1. Cele konkursu
 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
  z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 • Przekaz wartości i tradycji ludowej;
 • Integracja społeczności lokalnej;
 • Promocja dorobku kulturowego wsi.
 1. Zadanie konkursowe

Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.

Najciekawsze palmy oceniane będą w kategorii indywidualnej.

 1. Warunki konkursu:

W konkursie mogą brać udział Stowarzyszenia, mieszkańcy z terenu działania Lidera oraz szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury).

 1. Warunki udziału:
 • Praca zbiorowa lub indywidualna;
 • Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
 • Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.
 1. Miejsce i termin składania prac:

Rynek Miejski w Barlinku w dniu 2 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00 / namiot organizatora wydarzenia Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  /

 1. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
 • Imiona i nazwiska twórców palmy;
 • Pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Jarmarku Wielkanocnego z Liderem w dniu 02 kwietnia 2017 r.

Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej instytucji.

 1. Ocena prac:
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne
  z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych;
 • Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Niezależne Jury.
 • Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce).
 • Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac.
 1. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • Zgodność z regulaminem konkursu,
 • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • Wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • Estetykę wykonania pracy.
 1. Kontakt:

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 74-320 Barlinek ul. Sądowa 8 tel. 95 7460 360

Ewa Stolarska tel. 505 711 328

 1. Dane osobowe:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) informuję, że administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia, który przetwarza dane w celach realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych, może udzielać informacji dotyczących danych osobowych osób, których dane dotyczą uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli   przetwarzania danych , w oparciu o art. 32 ust. 1  wyżej wymienionej ustawy.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku przy
ul. Sądowej 8, zawartych na zgłoszeniach do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).  

Dane osobowe są podawane dobrowolnie z prawem dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.
Życzymy powodzenia w twórczych działaniach!

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin-konkursu-na-palme-wielkanocna.pdf)Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną[Plik .PDF]443 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.