Co słychać w III sektorze?

Drukuj
poniedziałek, 05 grudzień 2016 Wiktor Różański Kategoria: Trzeci sektor Odsłony: 3586

Witam jesiennie i zachęcam do lektury newslettera. Przy okazji informuję, iż częstotliwość wysyłanych do Państwa informacji ulega zmianie. Teraz informacje otrzymywać będą Państwo co dwa tygodnie.

KONKURSY
8 listopada 2016 r. wystartowała IV edycja programu Zwyczajnie Aktywni, którego celem jest wsparcie organizacji pacjentów zrzeszających osoby chore na autoimmunologiczne choroby zapalne oraz osoby zakażone wirusem HCV w realizacji projektów, umożliwiających ich podopiecznym utrzymanie się na rynku pracy. W tegorocznej edycji formuła konkursowa została rozszerzona o projekty wspierające aktywizację fizyczną, w tym rehabilitację osób chorych. Po raz pierwszy organizacje mogą zgłaszać inicjatywy wspierające opiekunów pacjentów. Wnioski konkursowe należy składać do 16 stycznia 2017 r. Więcej na www

ŚWIĘTA
5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Doceńmy ich, aby poczuli, że ich praca jest ważna i potrzebna!
Drodzy Wolontariusze, życzymy, by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Mamy nadzieję, że swoją postawą będziecie zarażać innych – rodzinę, przyjaciół, znajomych, a dzięki Wam i Waszej pracy, otaczający nas świat będzie stawał się lepszy.

WOLONTARIAT - zapraszamy na Przystanek Wolontariat 2016
Wolontariat, aktywność obywatelska, zaangażowanie społeczne i aktywni ludzie to hasła Przystanku Wolontariat, czyli wydarzenia, na które Państwa gorąco zapraszamy w dniach 5-9 grudnia 2016 r. w Szczecinie i w regionie. Pretekstem do corocznego kilkudniowego świętowania jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Program można sprawdzić na www

*********************************************************************************
#WOLObudka – INKU wychodzi w miasto! W Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który przypada 5 grudnia, zespół INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury wychodzi na ulice Szczecina i w nietypowy sposób sprawdzi opinie mieszkańców na temat wolontariatu. Więcej na www

SPOTKANIA / SZKOLENIA/KONFERENCJE

 1. ZAPRASZAMY! Konferencja nt. „Znaczenia programów profilaktycznych HIV/AIDS w edukacji młodzieży”. Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego konferencję, która odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 68 w Szczecinie. Więcej na www
 2. MASKA TWARDZIELA. PRZEMOC, MEDIA I KRYZYS MĘSKOŚCI 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Fundacja Inkluzja oraz INKU Szczeciński Inkubator Kultury zapraszają na wieczór filmowy odbywający się z okazji tegorocznej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć w dniu 7 grudnia br. Więcej na www
 3. Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie z ZARZĄDZANIA WOLONTARIUSZAMI. Termin szkolenia: 13 grudnia 2016 r., godz. 9:00-16:00. Więcej na www i u : Anna Biały, Katarzyna Michałek , tel. 91 450 11 46 Szkolenie dla osób również z regionu.
 4. SZOWES – OWES w regionie stargardzkim zaprasza na szkolenia:

a) Konstruowanie Skutecznej Oferty Handlowej, 07.12.2016 r. Gminne Centrum Informacji ul. Szkolna 2, 73-220 Drawno; więcej na www
b) Spółdzielczość Socjalna dlaczego warto? – Podstawy prawne funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej, 08.12.2016 r. Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Sprzymierzonych 8 Gryfino; więcej na www
c) Biznesplan, czyli jak przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej, 15.12.2016 r. Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Sprzymierzonych 8 Gryfino; więcej na www

KONSULTACJE
Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku. Termin zgłaszania uwag mija 31 grudnia 2016 r. Szczegóły na www

Ustawa o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – więcej na www
konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

LEKTURA

 1. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ wydał, we współpracy z panią doktor Ewą Gizą Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim, który dostępny jest na www
 2. Zachęcamy do lektury materiału dotyczącego finansowania organizacji pozarządowych, jako jednego z rezultatów wrześniowego Zachodniopomorskiego Konwentu NGO.

ADMINISTRACJA RZĄDOWA …
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www

NABORY, NABORY…
Kuratorium Oświaty www
Fundusze na edukację www
Granty od Fundacji Korporacyjnych www
Kalendarz konkursów ngo.pl
Wykaz dotacji z ambasad www
Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.
URZĄD Miasta Szczecin www

 1. NOWOŚĆ! Ruszył drugi nabór wniosków w ramach FIO w Priorytecie 3 i Priorytecie 4. Termin składania wniosków mija 9 stycznia 2017 r. o godz. 16:15. Więcej na www
 2. NOWOŚĆ! Konkurs na bezzwrotną dotację do 100.000 zł dla organizacji pozarządowych. Wsparcie finansowe na realizację pomysłów innowacyjnych wynosi do 100.000 zł na organizację (wkład własny nie jest wymagany) i jest udzielany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór wniosków trwać będzie od 28 listopada 2016r do dnia 19 grudnia 2016r do godziny 16:00. Więcej informacji i wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie www
 3. NOWOŚĆ! Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór w ramach Programu „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych”. Termin składania wniosków mija 16.12.2016 r. Więcej na www
 4. NOWOŚĆ! Między 1 i 30 grudnia 2016 r. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej będzie przyjmować zgłoszenia w konkursie na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne odbywające się od 1 kwietnia do końca 2017 roku powyżej 30.000 złotych / 7.500 euro. Więcej na www
 5. NOWOŚĆ! Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasił konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni. Wnioski na rok 2017 można składać do 30 grudnia 2016 roku. Więcej na www
 6. NOWOŚĆ! OKiK ogłosił konkurs na Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, a także sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów 2017-2018. Składanie ofert mija 13.12.2016 r. Więcej na www
 7. NOWOŚĆ! Konkurs POWER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki. Wnioski można będzie składać od 27.12.2016 do 11.01.2017. Więcej na www
 8. NOWOŚĆ! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs "Maluch plus 2017", w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nabór do 9 grudnia (moduły 2-4) i 16 grudnia (moduł 1). Więcej na www
 9. NOWOŚĆ! Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej ze środków przydzielonych w budżecie na 2017 r. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2016 r. Więcej na www
 10. NOWOŚĆ! Nowy konkurs Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „E-administracja i otwarty rząd”. Nabór od 30.12.2016 do 28.02.2017. NGOs mogą aplikować tylko w partnerstwie z administracją rządową, sądami lub prokuraturami. Więcej na www
 11. NOWOŚĆ! Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera w specjalnym programie dotacji "Zachować pamięć" polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2017 roku. Więcej na www
 12. NOWOŚĆ! Konkurs POWER na opracowanie programów szkoleń i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników sądów. Nabór do 23.01.2017 r. Więcej na www
 13. CZAS UCIEKA! Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 trwa! Wnioski można składać do 5 grudnia br. Więcej na www
 14. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER - 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - na tworzenie e-materiałów dydaktycznych będzie otwarty od 31.10.2016 do 05.12.2016. W konkursie moją brać udział ngo, ale muszą mieć „doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat).” Więcej na www
 15. CZAS UCIEKA! Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sport dla wszystkich. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 7 grudnia 2016 roku. Więcej na www
 16. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nabór potrwa od 21 listopada do 5 grudnia 2016 r. Więcej na www
 17. CZAS UCIEKA! Komisja Europejska ogłosiła dwa nabory wniosków z zakresu ochrony dzieci migrujących. Pierwszy nabór dotyczy budowy potencjału w zakresie praw i ochrony dzieci migrujących, w szczególności kwestii opieki i rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki. Drugi nabór dotyczy wsparcia zintegrowanych, multidyscyplinarnych, zorientowanych na dziecko działań ukierunkowanych na dzieci, które stały się ofiarami przemocy. Więcej na stronie www Termin na składanie wniosków wyznaczono do 13.12.2016 r.
 18. NFOSiGW Trwa konkurs pt. "Racjonalna gospodarka odpadami". Organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności" mogą ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Wnioski należy składać w terminie do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej na www
 19. Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www
 20. Kulczyk Foundation Ruszyła kolejna edycja programu - wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu. Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www
 21. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli. Więcej na www
 22. PO WER 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na przygotowanie programów szkoleń dla trenerów i pracowników placówek wspomagania. Wnioski można składać od 30.11.2016 do 09.01.2017. Więcej na www
 23. Konkursy dla NGO zainteresowanych współpracą z Brandenburgią:
  a) Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, program Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www
  b) Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www
 24. Europejska Współpraca Terytorialna: Polska-Saksonia, priorytet 3. Edukacja transgraniczna Wnioski można składać do 23 stycznia 2017 r. Więcej na www
 25. Konkurs PO WER 4.1. na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Nabór wniosków odbędzie się od 30.11.2016 do 31.01.2017 r. Więcej na www
 26. Konkurs PO IŚ 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Nabór wniosków rozpocznie się 30.11.2016 r. a zakończy się 31.01.2017 r. Wnioski mogą składać m.in. pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www

POZARZĄDOWO
FUNDACJA PARTNERSTWO I TEATRNIEAKTORÓW
Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji na www.facebook.com/partnerstwoszczecin/

PRACOWNIA POZARZĄDOWA W NOWEJ ODSŁONIE
http://pracowniapozarzadowa.pl/

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/

WIEŚCI Z INKU
http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/

HARMONOGRAMY…
Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj
Regionalny Program Operacyjny WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…
serwis fundusze - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

BARDZO POMOCNE ;)
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/11/kultura-trwajace-konkursy-grantowe.html
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/10/na-wschod-o-finansowaniu-wspopracy.html 
https://funduszenaedukacje.wordpress.com/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/09/finansowanie-innowacji-spoecznych.html
https://www.facebook.com/Grantynabadania/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/…/kalendarz%20KONKURSY…
https://twitter.com/KonkursyDlaNGO
www.facebook.com/groups/FIOforum/
www.facebook.com/groups/ASOSforum/
www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/
www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/
www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/
https://www.facebook.com/groups/mlodziezNGO/?fref=ts
www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/
www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/
www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/

Tagged Under