Wskazówki dla realizatorów zadań publicznych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w związku z epidemia COVID – 19

Drukuj
wtorek, 12 maj 2020 Michał Kasprzak Kategoria: Trzeci sektor Odsłony: 632

Jeżeli jesteś realizatorem zadania publicznego Samorządu WZ, masz zawartą umowę o dofinansowanie/sfinasowanie zadania, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego przedsięwzięcia, skontaktuj się z nami.

Zgłoś problem! A my go przeanalizujemy i postaramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie.

W przypadkach, kiedy zgłoszone okoliczności będą miały związek z epidemią, wdrożymy niezbędne usprawnienia umożliwiające dalszą realizację zadań i uelastycznimy procedury.

Poinformuj nas, gdy:
• masz problemy z dochowaniem terminów na wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy. Przykładowo nie jesteś w stanie dokonać płatności we wskazanym terminie lub rozliczyć dotacji tj. złożyć sprawozdania we wskazanym terminie. Terminy możemy przedłużyć.
• Nie jesteś w stanie zrealizować zadania w terminie określonym w umowie lub widzisz spowolnienie w jego realizacji. Przeanalizujemy postęp w jego realizacji i rozważymy przesunięcie jego zakończenia.
• Musisz zrezygnować z niektórych zakupów lub chcesz rozszerzyć katalog zakupów. Możemy zaakceptować zmiany w budżecie.
• Zakończyłeś zadanie, ale nie jesteś w stanie osiągnąć wskaźników rezultatu. Możemy przedłużyć Ci termin na ich osiągnięcie, bądź dokonać uzasadnionych zmian ich wartości.
• Twoje zadanie jest w okresie trwałości i widzisz zagrożenia jej utrzymania.
Możemy zastosować zapisy umowy dotyczące siły wyższej.

Sygnalizując problem zgłoś dogodną dla Ciebie propozycję, która zwiększy szansę zrealizowania projektu w obecnych okolicznościach, poddamy ją analizie i znajdziemy rozwiązanie.

Epidemia COVID-19 jest siłą wyższą. Zgodnie z umową nie zostaniesz uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków
z niej wynikających w takim zakresie, w jakim jest to wynikiem działania siły wyższej.

W sytuacji podjęcia decyzji o kontroli Twojego zadania, ograniczymy ją wyłącznie do niezbędnego minimum.

Zależy nam na dalszej realizacji Twoich działań. Mając na uwadze dynamikę obecnej sytuacji poddane analizie zostaną rozwiązania zmierzające do odstępstw od obowiązków nałożonych zarówno ogłoszeniami konkursowymi poszczególnych naborów, jak i umowami
o dofinansowanie lub sfinansowanie. Działając wspólnie, chcemy zminimalizować trudną sytuację realizatorów zadań publicznych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Każdy sygnalizowany problem zostanie rozpatrzony indywidualnie w odniesieniu do zaistniałej sytuacji. Prosimy zgłaszać wszystkie problemy i potrzeby wynikające z realizacji zleconych zadań. Rozwiązanie zastosowane zostanie wobec Ciebie będzie dostosowane do okoliczności, w których się znalazłeś.

Prosimy o  weryfikację działań w ramach realizowanych zadań publicznych, zleconych przez Samorząd WZ, pod kątem koniecznych zmian (np. odwołanie, zawieszeniu lub przesunięciu w czasie zaplanowanych działań, przedsięwzięć) i poinformowanie o tym fakcie drogą e-mail właściwy dla danego zadania  Wydział lub Biuro Urzędu Marszałkowskiego WZ.

Prosimy o pozostanie w kontakcie z pracownikami Urzędu, opiekującymi się zleconymi do Państwa organizacji projektami.  Jednocześnie prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych, komunikując się mailowo lub telefonicznie.

 

Tagged Under