W dniach 11,12 oraz 14  marca 2019 r. w Gminach Nowogródek Pomorski, Myślibórz, Choszczno, Recz, Bierzwnik, Krzęcin oraz Pełczyce,  podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach operacji z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

W ramach podpisanych umów Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” przyznało Grantobiorcom grant na realizację operacji pt. Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej. Celem operacji jest utworzenie i wyposażenie CPL na potrzeby świadczenia usług w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i doskonalenie nabytej wiedzy oraz na rzecz wsparcia transferu wiedzy, kompetencjii umiejętności mieszkańców poszczególnych gmin poprzez działania inicjujące innowacyjność  i kreatywność, angażujące grupy defaworyzowane.

Co do zasady CPL mają zajmować się rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, promocją produktów lokalnych, ale także bezpłatnym świadczeniem usług doradczych przy udziale środowisk naukowych  i biznesowych. LGD zaś zorganizuje szkolenia z zakresu zasad współpracy pomiędzy partnerami, podczas, których omówione zostaną zadania związane z realizacją i promocją LSR.

Utworzone CPLe będą poniekąd terenowymi oddziałami LGD, poprzez które w sposób innowacyjny wspierany będzie kapitał ludzki. Wszystkie przedsięwzięcia są dedykowane zwłaszcza osobom z grup defaworyzowanych, czyli osobom młodym do 25 roku życia, które nie kontynuują nauki na poziomie wyższym oraz osobom po 50 r.ż.

Wartością dodaną będzie nawiązanie współpracy pomiędzy 13 odrębnymi, do tej pory jednostkami, integracja społeczności lokalnej oraz pobudzenie kreatywnych rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Wkrótce zostaną podpisane umowy z pozostałą 4 grantobiorców.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.